Dialog Cíl a volby extrakce: karta Obecné


Tato karta v dialogu extrakce umožňuje zvolit cílovou cestu extrakce a provést některá všeobecná nastavení. Standardně se cílová složka nachází v aktuálním umístění a nese stejný název jako extrahovaný archiv. Toto výchozí nastavení lze změnit v dialogu nastavení Komprese. V poli "Cílová cesta" můžete zadat jinou cestu (která bude vytvořena, pokud neexistuje), nebo ji můžete vybrat ze stromu složek.

Během zadávání cesty se WinRAR pokouší vámi zadanou složku automaticky otevřít a zobrazit ve stromu. Toto zobrazení probíhá s malou prodlevou (ca. 0,5 sekundy) a pouze byla-li uvedena úplná cesta včetně písmene disku a takový automatický výběr není časově příliš náročný. Pokud zadaná složka neexistuje, je zvolena ta s nejpodobnějším jménem, nebo její nadřazená složka. Zobrazení složky ve stromu lze stiskem tlačítka Ukázat provést i okamžitě, což může být výhodné například tehdy, potřebujete-li zobrazit složku automaticky navrženou při otevření dialogu, či bylo-li automatické zobrazení složky přerušeno z důvodu vysoké časové náročnosti. To může být vhodné například k zobrazení složky, která nebyla zadána uživatelem, ale při otevření dialogu navržena WinRARem.

Pomocí tlačítka Nová složka můžete vytvořit novou složku. Tato složka bude vytvořena buďto pod cestou, zadanou v poli "Cílová cesta", nebo ve složce, otevřené ve stromu složek, podle toho, která byla změněna jako poslední.

K ovládání stromu složek lze použít následující klávesy: F2 k přejmenování a Del k vymazání složek, F5 k aktualizaci obsahu stromu.

Velikost okna tohoto dialogu lze změnit. Potažením okraje okna myší lze dialog roztáhnout na potřebnou velikost, například aby se do okna vešla potřebná část seznamu složek. WinRAR si novou velikost okna zapamatuje a příště ji automaticky použije.

Kromě cílové cesty extrakce zde lze nastavit i několik dalších vlastností:

Způsob aktualizace

Extrahovat a nahradit soubory (výchozí)

Extrahuje všechny vybrané soubory z archivu.

Extrahovat a aktualizovat

Extrahuje ty vybrané soubory, jejichž extrahované kopie buďto neexistují nebo jsou starší než soubory v archivu.

Pouze aktualizovat existující

Extrahuje pouze ty vybrané soubor, které mají v cílové složce starší kopii. Soubory, které se v cílové složce nenacházejí, extrahovány nebudou.

Způsob přepisování

Dotaz před přepsáním souborů (výchozí)

Před přepsáním existujícího souboru bude zobrazen dotaz na potvrzení přepsání existujícího souboru.

Přepsat existující soubory bez dotazů

Existující soubory budou bez dotazů automaticky přepsány.

Vynechat existující soubory

Budou zachovány již existující soubory v cílové složce.

Automaticky přejmenovat

Existuje-li již v cílové složce extrakce soubor se shodným jménem jako právě extrahovaný soubor, zobrazí WinRAR standardně dialog s dotazem, jak má být extrahovaný soubor uložen. Touto volbou je možné nastavit WinRAR tak, že při takovémto konfliktu jmen nový soubor automaticky přejmenuje podle vzoru 'jmeno(N).txt', kde 'jmeno.txt' je původní jméno tohoto souboru a 'N' pořadové číslo přejmenovaného souboru se stejným názvem.

Různé

Extrahovat archivy do podsložek

Tato volba je dostupná pouze tehdy je-li k extrakci vybráno více archivů. Při jejím použití bude obsah každého archivu extrahován do zvláštní složky, pojmenované podle jména příslušného archivu.

Ponechat poškozené soubory

WinRAR nevymaže soubory, které byly chybně extrahovány (standardně WinRAR takové soubory maže). Můžete se takto pokusit získat z poškozeného souboru alespoň část informací.

Zobrazit soubory v Průzkumníku

Po dokončení extrakce otevře WinRAR okno Průzkumníka, zobrazující obsah cílové složky.

Uložit nastavení

Stiskem tohoto tlačítka můžete uložit aktuální stav celého dialogu (všech karet), takže budou tato nastavení nabízena jako výchozí při každém příštím otevření tohoto dialogu. WinRAR uloží všechna nastavení, až na cílovou cestu. Potřebujete-li nastavit výchozí cílovou cestu, použijte dialog nastavení Komprese.

zpět