Licence WinRARu - Licenční ujednání koncového uživatele


Mezi společností win.rar GmbH - dále “Poskytovatel licence” - osobou či subjektem - dále “Uživatel”, instalujícím či jinak užívajícím RAR (či jeho verzi pro systém Windows - WinRAR) - dále “Software”, se ohledně tohoto Software uzavírá následující smlouva.

 1. Autorem a držitelem autorských práv k Software je Alexander L. Roshal. Poskytovatelem licence a držitelem výlučných celosvětových práv na užívání, vytváření kopií, distribuci a jakýkoliv způsob šíření Software je společnost win.rar GmbH, Marienstr. 12, 10117 Berlín, Německo.
 2. Software je šířen s možností jej před koupí vyzkoušet. V rámci této možnosti má Uživatel právo Software bezplatně užívat po dobu nejvýše 40 dnů. Po uplynutí této lhůty je k pokračování v užívání třeba zakoupit odpovídající licenci.
 3. Zkušební verzi Software lze - s následujícími výjimkami a za dodržení podmínky, že distribuční balíček nebude žádným způsobem pozměněn - volně dále šířit.

  1. S výjimkou dekompresních komponent UnRAR není dovoleno bez písemného svolení jednotlivé části balíčku šířit odděleně.
  2. Bez písemného svolení nesmí být zkušební verze Software distribuována jako součást jiného softwarového balíku. Software smí být nabízen pouze ve formě nezměněného instalačního balíčku a musí být dostupný ke stažení bez jakýchkoliv bariér či podmínek vůči uživateli, jako např. poplatek za stažení či poskytnutí osobních údajů uživatele.
  3. Nezměněný instalační balík WinRARu musí být poskytován samostatně a bez připojení jiných souborů či dat. Spojování do balíčků je zakázáno. Výslovně zakázáno je použití instalačních či pomocných programů, spojujících WinRAR do balíčků libovolného typu bez výslovného písemného svolení win.rar GmbH.
  4. Šiřitel zkušební verze Software nesmí zároveň šířit či odkazovat na registrační klíče, generátory registračních klíčů, ani programy, směřující k odstranění ochrany či omezení Software jiných programů ("hack", "crack" apod.).
  5. V případě porušení výše uvedených podmínek zaniká toto svolení okamžitě a automaticky.

 4. Zkušební verze Software může zobrazovat dialog s upozorněním na nutnost registrace a výzvou k zakoupení licence. V závislosti na konkrétní verzi a konfiguraci může tento dialog zobrazovat předdefinovaný text a odkazy, nebo stránku WWW získanou z internetu. Takto zobrazená webová stránka může obsahovat pokyny k registraci a další materiály podle potřeb poskytovatele licence, včetně reklamy. Při otevírání webové stránky přenáší Software jen takové informace, které jsou z technického hlediska nezbytné k přenesení stránky WWW pomocí protokolu HTTP a jejímu otevření v prohlížeči.
 5. Software je distribuován "tak jak je". Neexistují žádné záruky, ať již přímo vyjádřené či z okolností vyplývající. Užívání Software se děje na vlastní nebezpečí. Autor, poskytovatel licence ani jeho zprostředkovatelé neodpovídají za ztrátu dat, zisku nebo jakoukoliv jinou újmu, způsobenou používáním či zneužitím tohoto Software.
 6. Pro Software existují tyto 2 základní typy licencí:

  1. Uživatelská licence pro jeden počítač. Uživatel získává jednu licenci na užívání Software na jednom počítači.

   Soukromí uživatelé smí tuto licenci používat na všech počítačích a mobilních zařízeních (USB discích, externích pevných discích apod.), nacházejících se v jejich vlastnictví.

   Komerční uživatelé musí disponovat licencí pro každý počítač či mobilní zařízení, na kterém je Software nainstalován.
  2. Vícenásobná uživatelská licence. Uživatel zakoupí určitý počet uživatelských licencí, které smí kupující a jeho zaměstnanci používat na stejném počtu počítačů.

   V síťovém (klient/server) prostředí musí Uživatel disponovat licencí pro každou stanici (klienta), kde RAR nainstalován nebo používán, bez ohledu na to, zda tyto RAR používají současně nebo v různou dobu. Má-li Uživatel v síti například 9 stanic s přístupem k Software, musí pořídit licenci na 9 kopií.

  Nákupem licence získává uživatel nevýlučné právo na používání Software na počtu počítačů, vyplývajícím z výše uvedených podmínek a počtu zakoupených licencí, pro jakýkoliv účel, který není v rozporu se zákonem.

 7. Kromě licenčního poplatku nejsou s používáním Software, vytvářením a distribucí RAR archivů, samorozbalovacích archivů, dělených archivů či samorozbalovacích dělených archivů spojeny žádné další poplatky. Legálně registrovaní uživatelé smějí používat své kopie Software k vytváření archivů a samorozbalovacích archivů a tyto distribuovat bez jakýchkoliv dalších nároků ze strany RARu.
 8. Licencovaný Software nesmí být pronajímán nebo přenechán k užívání, práva k jeho užívání však lze v celém rozsahu a trvale převést na jiný subjekt, pokud tento souhlasí s pravidly této licence.

 9. Informace o možnostech zakoupení licence Software naleznete v souboru order.htm
 10. Není povoleno používat, kopírovat, emulovat, klonovat, půjčovat, pronajímat, prodávat, modifikovat, dekompilovat, disassemblovat či jinak zpětně dekódovat nebo převádět licencovaný Software nebo jakoukoliv jeho část kromě způsobů, uvedených v licenčním ujednání. Jakékoliv takovéto neautorizované užití povede k okamžitému a automatickému zániku této licence a může vést k trestně- a/nebo občanskoprávní žalobě.

  Binární kód RARu, binární kód WinRARu, zdrojový kód UnRARu ani binární kód UnRARu nesmějí být použity nebo zpětně dekódovány s cílem zpětné rekonstrukce patentovaného kompresního algoritmu RARu bez písemného svolení autora.

  V Software mohou být použity komponenty, vyvinuté či vlastněné třetími stranami. Podrobnosti naleznete v tématu nápovědy "Poděkování", nebo v souboru acknow.txt (dle distribuce) v distribučním balíku Software.

 11. Toto licenční ujednání se opírá pouze a výlučně o německý právní řád. Jste-li obchodník, budou jakékoliv a všechny spory, týkající se této licence nebo její platnosti projednávány před soudy v místě sídla win.rar GmbH v Berlíně, Spolkové Republice Německo.

 12. Instalace a užívání toho Software předpokládá souhlas Uživatele s ustanoveními této licence. Nesouhlasíte-li s ustanoveními této licence, musíte odstranit všechny součásti Software ze svých datových úložišť a přestat Software používat.

Děkuji Vám za používání originálního WinRARu.

Alexander Roshal

Překlad licence byl vytvořen s veškerou možnou péčí a s důrazem na co nejpřesnější vystižení jejího smyslu. Přesto je však nutno brát ji pouze jako informativní a v případě jakékoliv možnosti rozdílné interpretace této přeložené verze a znění originální licence je rozhodující její původní anglické znění. Originální verzi naleznete v distribuci RARu v souboru License_US.txt či na oficiálních stránkách RARu.

zpět