Pokročilá nastavení komprese


Nastavení v tomto dialogu není obvykle potřeba měnit, bezpečnější je nechat WinRAR automaticky zvolit nejlepší kombinaci těchto parametrů. Nesprávné nastavení těchto hodnot může velmi silně negativně ovlivnit jak výkon, tak efektivitu komprese, měňte je tedy pouze tehdy, pokud skutečně rozumíte jejich významu a vlastnostem.

Většina níže uvedených nastavení je podporována pouze pro formát archivu RAR 4.x, pouze delta komprese a komprese 32 bitových spustitelných souborů lze aktivovat i pro archivy formátu RAR 5.0. Žádné z těchto nastavení není dostupné pro archivy formátu ZIP.

Dialog obsahuje následující nastavení:

Komprese textu/(Automatická/Vždy/Vypnutá)

Algoritmus pro kompresi textu umožňuje zlepši účinnost komprese pro data, sestávající z čistého textu. Zároveň je ale rychlost komprese i dekomprese tohoto algoritmu, stejně jako jeho schopnost využití více procesorů, výrazně horší, než v případě obecného kompresního algoritmu. Proto je tento kompresní algoritmus standardně deaktivován. V případě potřeby jej můžete v Obecných nastaveních komprese opět aktivovat, buďto použitím položky "Automatická" nechat na WinRARu, aby specializovanou textovou kompresi využil při zpracování k tomu vhodných dat, nebo volbou "Vždy" tento algoritmus aktivovat pro všechna data - v tomto případě však je třeba počítat s výrazným zpomalením komprese i extrakce.

V režimu "Automatická" záleží na WinRARu, zda ji použije – v závislosti na charakteru vstupních dat a pouze u kompresních metod "Dobrá" nebo "Nejlepší". Je-li zvolena hodnota "Vždy", bude komprese textu použita na všechna komprimovaná data. V některých případech je tím možno dosáhnout dalšího zlepšení kompresního poměru , obvyklou cenou však je zpomalení komprese a zvýšení jejích paměťových nároků. Nastavením na hodnotu "Vypnutá" se pokročilá komprese textu zcela vyřadí z provozu. To může mít význam, pokud vaším cílem je maximální možné snížení časových a výkonových nároků komprese i dekomprese.

Komprese textu/Hloubka predikce

Nastavit stupeň predikce algoritmu PPM (jádro pokročilé komprese textu v RARu). Platné jsou hodnoty 2 - 63. Vyšší hodnota obvykle mírně zlepší kompresi redundantních dat, ale pouze tehdy, je-li algoritmu PPM k dispozici dostatek paměti. V případě nedostatku paměti může být výsledná změna i negativní. Vyšší hodnota zpomalí jako kompresi, tak dekompresi. Nastavením této hodnoty na 0 ponecháte její volbu na WinRARu.

Komprese textu/Kolik paměti použít, MB

Množství paměti v megabytech, které se má alokovat pro algoritmus PPM (může být 1-128). Vyšší hodnota může zlepšit kompresi, ale nezapomeňte, že PPM používá stejné množství paměti pro kompresi i dekompresi, takže pokud pro kompresi alokujete příliš mnoho paměti, můžete způsobit problémy osobě, která bude později chtít archiv dekomprimovat na počítači s menší dostupnou pamětí. Dekomprese se sice díky použití virtuální paměti nejspíše podaří, může se ale velmi silně zpomalit. nastavením na 0 ponecháte volbu hodnoty tohoto parametru na WinRARu.

Komprese zvuku/(Automatická/Vždy/Vypnutá)

V režimu "Automatická" rozhodne WinRAR o použití tohoto způsobu komprese automaticky, v závislosti na charakteru vstupních dat, ale pouze u kompresních metod "Normální", "Dobrá" nebo "Nejlepší". Nastavením na hodnotu "Vždy" vynutíte použití této metody na veškerá vstupní data. To však má smysl pouze tehdy, jste-li si jisti, že všechny vstupní soubory obsahují pouze (převážně) surová zvuková data. Nastavením na hodnotu "Vypnutá" tento způsob komprese opět zcela zakážete.

Algoritmus pro kompresi zvuku byl navržen pro kompresi surových zvukových dat, jako například souborů příponou .WAV. U již komprimovaných zvukových dat, jako například MP3 souborů, nelze od tohoto algoritmu očekávat žádné zvýšení komprese.

Komprese zvuku/Počet audio kanálů

Počet bytových proudů (může být 1 - 31).

RAR rozdělí vícebytové kanály na jednobytové – například dva 16-bitové zvukové kanály jsou RARem zpracovávány jako 4 proudy, každý po 1 bytu. Je-li toto pole nastaveno na hodnotu 0, detekuje WinRAR počet proudů automaticky.

Komprese true-color obrazu/(Automatická/Vždy/Vypnutá)

V režimu "Automatická" rozhodne WinRAR o použití tohoto algoritmu automaticky v závislosti na charakteru vstupních dat, avšak pouze u kompresních metod "Normální", "Dobrá" nebo "Nejlepší". Nastavením na "Vždy" přimějete WinRAR použít tuto metodu na veškerá vstupní data. To však má smysl pouze tehdy, jste-li si jisti, že se vstupní data skládají pouze z true-color (RGB) obrazových dat. Hodnota "Vypnutá" použití tohoto kompresního algoritmu zcela zakáže.

Algoritmus pro kompresi RGB obrazových dat byl navržen ke kompresi surových obrazových dat, uložených ve formě RGB složek – jako například 24-bitové BMP soubory. Nepřispěje ke zvýšení komprese již komprimovaných souborů, jako například JPG.

Použít kompresi spustitelných souborů x86

Umožní WinRARu použitím zvlášť optimalizovaného algoritmu zlepšit účinnost komprese spustitelných souborů platformy Intel x86.

Použít delta kompresi

Umožní WinRARu zlepšit kompresi dat ve formě strukturovaných tabulek použitím kompresního algoritmu, zvlášť optimalizovaného pro tento typ dat.

Tlačítko Standardní vrátí všechna tato nastavení na jejich výchozí hodnoty.

zpět