Příkaz "Vytvořit přehled informací o souborech"


Tento příkaz je dostupný jak v režimu správy souborů, tak v režimu správy archivu.

V režimu správy archivu bude, bez ohledu na vybrané soubory, vytvořen přehled informací o souborech v právě otevřeném archivu. V režimu správy souborů budou zpracovány označené soubory – podle nastavení buďto pouze nalezené archivy, nebo i běžné soubory. Pokud označíte složku, budou prohledány i její podsložky.

V úvodním dialogu tohoto příkazu lze ovlivnit následující vlastnosti přehledu:

Uložit přehled do souboru

Zde můžete zadat jméno souboru, do kterého má být přehled uložen. Nechcete-li ukládat přehled do souboru, ponechte toto pole prázdné.

Vytisknout přehled

Zaškrtnete-li toto pole, zobrazí se dialog tisku a budete moci přehled vytisknout.

Zkopírovat přehled do schránky

Zapnete-li tuto volbu, bude přehled zkopírován do schránky (clipboard). Očekáváte-li velikost přehledu v řádu několika megabytů a více, je na místě jistá opatrnost, neboť uložení takového množství dat v paměti může způsobit její nedostatek a omezení rychlosti této operace, případně výkonu celého systému.

Formát výpisu (HTML, Text v Unicode, Prostý text)

Umožňuje zvolit formát výpisu. Formáty HTML a Text v Unicode podporují ukládání dat v Unicode, což zajišťuje neomezený přenos znaků národních abeced - například písmen s diakritikou. Formát Prostý text nepodporuje Unicode a znaky národních abeced se nemusí správně uložit a zobrazit.

Seřadit soubory podle (původního pořadí, jména, velikosti, komprimované velikosti, typu souboru, času poslední změny, kontrolního součtu)

Zde můžete ovlivnit řazení souborů ve výpisu, nebo zvolením položky Podle původního pořadí" řazení deaktivovat.

Seskupit soubory podle archivů

Je-li tato volba aktivována, zobrazí se soubory z každého archivu (a zvlášť pak běžné soubory) pohromadě v jedné skupině. Uvnitř této skupiny jsou pak soubory seřazeny podle zvoleného kritéria.
Bez aktivace této volby budou všechny soubory ve výpisu (tedy soubory ze všech archivů spolu s běžnými soubory) řazeny v jedné posloupnosti podle zvoleného kritéria – bez ohledu na jejich původ.
Pokud je zvoleno řazení souborů v původním pořadí, nastavení této volby se nijak neprojeví.

Ve výpisu zohlednit / Archivy

Tato volba je dostupná pouze v režimu správy souborů. Je-li aktivní, analyzuje WinRAR všechny vybrané soubory u těch, ve kterých je rozpoznán archiv, přidá do přehledu kromě souborů samotných i jejich obsah. Požadujete-li přehled běžných souborů bez ohledu na jejich typ a obsah, můžete deaktivací této funkce zvýšit rychlost operace.

Ve výpisu zohlednit / Běžné soubory

Tato volba je dostupná pouze v režimu správy souborů. Pokud ji aktivujete, přidá WinRAR do přehledu i běžné soubory. Potřebujete-li tedy pouze výpis souborů v archivech, deaktivujte ji.

Ve výpisu zohlednit / Jméno archivu

Je-li tato volba aktivní, je každá skupina souborů z archivu uvozena označením jména archivu. Potřebujete-li například soubor s výpisem dále zpracovávat jinými programy, může být účelné tuto volbu vypnout.

Ve výpisu zohlednit / Záhlaví a souhrnné informace

Pokud je tato volba aktivována, budou na začátku výpisu zobrazena záhlaví jednotlivých sloupců a na jeho konci souhrnné informace o počtu a velikostech souborů.

Šířky některých sloupců se mohou mezi jednotlivými soubory a archivy lišit a záhlaví tak nemusí vždy být správně zarovnána s údaji ve sloupcích. Pořadí záhlaví však vždy odpovídá datovým sloupcům.

Souhrnné údaje na konci výpisu zobrazují informace o počtu a celkové velikosti souborů. Je-li aktivní volba "Běžné soubory", budou v těchto údajích zohledněny pouze informace o nich. V opačném případě budou zohledněny jen informace o archivech. Informace o běžných souborech i archivech zároveň zde zobrazit nelze. Z důvodu zamezení vícenásobného započtení budou soubory rozdělené do více archivů budou zohledněny pouze pro díl archivu, ve kterém se nachází jejich začátek.

Ve výpisu zohlednit / Velikost souboru

V přehledu se zobrazí i nekomprimovaná velikost souboru.

Ve výpisu zohlednit / Komprimovanou velikost

V přehledu se zobrazí komprimovaná velikost souboru. V souborovém systému NTFS je u běžných souborů s atributem "Komprimován" možné, že se údaj komprimované a nekomprimované velikosti bude lišit.

Ve výpisu zohlednit / Datum souboru

Přidá do přehledu údaj o datu poslední změny souboru. Datum je vždy ve formátu YYYY-MM-DD hh:mm – nezávisí na lokálních nastaveních operačního systému.

Ve výpisu zohlednit / kontrolní součet souboru

Přidá do výpisu ke každému souboru jeho kontrolní součet. Tato možnost je dostupná jak pro běžné, tak pro archivované soubory. Pro archivované soubory závisí druh kontrolního součtu na formátu a nastaveních archivu, pro běžné soubory je vždy používán kontrolní součet CRC32. Při aktivaci této volby pro běžné soubory bude nutno analyzovat celý obsah každého souboru, což podstatně zpomalí práci se složkami a soubory. Pro archivované soubory je tento údaj obvykle již obsažen v archivu a aktivace této volby žádné další zpomalení nezpůsobí.

Tlačítko "Uložit"

Stiskem tohoto tlačítka je možné uložit nastavení celého dialogu vyjma jména souboru pro uložení výpisu. Tyto hodnoty budou příště nabídnuty jako výchozí. WinRAR udržuje dvě sady implicitních hodnot – zvlášť pro režim správy archivu a režim správy souborů.

zpět