Dialog "Vlastnosti profilu"


V tomto dialogu můžete definovat vlastnosti nového profilu komprese nebo je změnit u profilu existujícího. Dialog obsahuje následující prvky:

Jméno profilu

Jméno profilu je textový řetězec popisující daný profil. Jméno smí obsahovat i mezery, takže lze vytvářet i složitější a popisnější kombinace, jako například "Vytvořit přílohu e-mailu". Je vhodné volit praktická a výstižná jména profilů, což usnadňuje jejich pozdější identifikaci a správu. Toto pole je povinné a nesmí zůstat prázdné.

V názvu profilu lze použít volitelnou proměnnou %arcname%. Tato proměnná (zástupce) bude při zobrazení profilu v nabídce při vytváření archivu podle tohoto profilu nahrazena skutečným názvem archivu, který operací vznikne. Tak lze například vytvořit profil "Přidat do %arcname%" s nastaveným formátem ZIP, který bude v kontextové nabídce vytvoření nového archivu zobrazen přímo se skutečným názvem budoucího archivu.

Uložit jméno archivu

Je-li tato možnost zapnuta, bude v profilu uloženo jméno archivu, zadané v poli pod touto možností. Toto jméno bude použito vždy když spustíte kompresi s tímto profilem. Jinak bude jméno archivu zadáváno obvyklými způsoby.

Uložit vybraná jména souborů

Pokud je zapnuta tato možnost, budou v profilu uložena jména souborů, uvedená v poli pod touto položkou. Když potom spustíte kompresi s tímto profilem, budou zpracovány zde uvedené soubory místo těch, které byly vybrány před aktivací profilu.

Na počátku jsou v tomto poli jména souborů, vybraných v seznamu souborů WinRARu, můžete je zde však i přidávat, měnit a mazat. Je možné zadávat zde i masky souborů a jména složek, takže můžete například vytvořit profil s "C:\" jako jménem souboru a zálohovat celý disk C:.

Je-li tato volba vypnuta, zpracovává WinRAR vybrané soubory jako obvykle.

Nastavit profil jako výchozí

Je-li některý profil nastaven jako výchozí, je automaticky aktivován při otevření dialogu Jméno a parametry archivu a před každou archivací. Můžete si jednoduše vytvořit výchozí profil s nejoblíbenějšími hodnotami nastavení, takže je nemusíte před každou archivací vždy znova nastavovat. Výchozí může být vždy nejvýše jeden profil. Pokud není výchozí profil definován, budou v dialogu "Jméno a parametry archivu" použity vestavěné výchozí hodnoty.

WinRAR používá některé vlastnosti standardního kompresního profilu i při jiných operacích, než je komprese - například mazání nebo přejmenovávání souborů v archivu. V takových případech WinRAR používá pouze ta nastavení, která pro danou operaci přicházejí v úvahu. Při extrakci se nepoužívají žádná nastavení standardního profilu komprese.

Spouštět operaci okamžitě

Zvolíte-li profil, který má tuto volby zapnutou, bude okamžitě spuštěna komprese s parametry tohoto profilu bez možnosti jakkoliv je ovlivnit. Toto může být užitečné pro rutinní archivační postupy, protože nemusíte vždy mačkat tlačítko "OK".

Vytvořit zástupce na Ploše

Tato volba je dostupná pouze tehdy, když je zapnuta i volba Uložit vybraná jména souborů. Je-li tato volba aktivována, vytvoří WinRAR na Ploše zástupce se jménem profilu, takže můžete tento profil později aktivovat kliknutím na tuto ikonu. Můžete například takto vytvořit zástupce profilu, který používáte pro zálohování vašich dat a tuto operaci si zjednodušit.

Přidat do kontextové nabídky

Zaškrtnete-li tuto volbu, bude tento profil přidán do kontextové nabídky Windows, odkud jej pak lze přímo aktivovat. Po zvolení některého profilu z kontextové nabídky se zobrazí dialog Jméno a parametry archivu, ve kterém lze provést podrobnější nastavení operace. Je-li v profilu aktivována volba Spouštět operaci okamžitě, tento dialog se nezobrazí a operace se automaticky spustí. Obsahuje-li nastavení profilu i jméno cílového archivu (aktivovaná položka Uložit jméno archivu, bude ji WinRAR pro pojmenování vytvořeného archivu. Při nastavené volbě Uložit vybraná jména souborů budou archivovány jak zde nastavené soubory, tak soubory, pro které byla kontextová nabídka vyvolána.

zpět