Kódování názvů souborů


Nabídku "Kódování názvů souborů", umožňující zvolit kódování znaků v názvech archivovaných souborů, lze otevřít z nabídky "Možnosti" nebo klávesovou zkratkou Ctrl+E. Zde zvolené kódování bude použito při prohlížení archivů a extrakci souborů z nich. Pro běžné použití je nejvhodnější ponechat toto nastavení na hodnotě "Výchozí", což WinRARu umožní zvolit kódování v závislosti na jazykovém nastavení Windows a informacích o typických vlastnostech a nastaveních jednotlivých archivních formátů. Pokud takto zvolené kódování pro konkrétní archivy nepřináší správné výsledky, lze v této nabídce přímo zvolit jedno z nabízených kódování.

Zvolené nastavení zůstane v platnosti po celou dobu běhu WinRARu, nebo dokud nebude ručně zvoleno jiné. Pokud si zvolené nastavení přejete zachovat natrvalo, můžete tak učinit pomocí položky "Uložit současnou volbu". To se však doporučuje pouze tehdy, pracujete-li s mnoha archivy, jejichž kódování WinRAR nedokáže správně určit. V ostatních případech je "Výchozí" ta nejlepší volba. Ke standardní hodnotě se lze kdykoliv vrátit zvolením hodnoty "Výchozí" a jejím ručním uložením.

Zde nastavená hodnota bude použita pouze tehdy, nedokáže-li WinRAR z archivu spolehlivě zjistit jiné kódování (například Unicode). Bylo-li kódování spolehlivě zjištěno z archivu, bude WinRAR zde nastavenou volbu ignorovat. Přestože je tato nabídka dostupná i v režimu správy souboru (vně archivů), bude zde nastavená volba použita pouze pro soubory v archivech a ne pro běžné soubory.

zpět