5.50

 1. WinRAR a řádkový program RAR nyní standardně používají archivní formát RAR 5.0. Na formát kompatibilní s verzemi RAR 4.x lze přepnout pomocí volby "RAR4" v dialogu nastavení archivace nebo pomocí přepínače -ma4.

  Upřednostňujete-li formát RAR 4.x, můžete pomocí tlačítka "Vytvořit výchozí..." na kartě "Komprese" v nastaveních WinRARu WinRAR vytvořit výchozí profil a v něm nastavit "RAR4" jako standardní formát archivu.

  Tato změna výchozího nastavení ovlivňuje pouze nové instalace WinRARu. Pokud jste v dřívější verzi vytvořili výchozí profil a v něm nastavili formát archivu, bude se WinRAR i nadále tímto nastavením řídit.

 2. Pomocí tlačítka "Nastavit hlavní heslo" v dialogu "Správa hesel" lze nastavit heslo, jímž budou šifrována a proti neautorizovanému přístupu chráněna uložená hesla k archivům.

  Jsou-li uložená hesla chráněna hlavním heslem, je pro další přístup k nim nutno vložit hlavní heslo. Pokud zadané heslo nesouhlasí s hlavním heslem, zpracuje je WinRAR jako běžné heslo pro archivní operace.

  Jednou zadané hlavní heslo zůstane v platnosti až do ukončení WinRARu. Chcete-li si ověřit, jak tato ochrana pracuje, nastavte hlavní heslo, zavřete a opět spusťte WinRAR. K odstranění hlavního hesla zadejte platné hlavní heslo a poté nastavte prázdné.

  Tato verze WinRARu používá při ukládání hesel nový formát dat a starší verze WinRARu nebudou schopny uložená hesla číst. Konverze formátu bude provedena ihned po prvním uložení hesel po instalaci nové verze WinRARu. Tím samozřejmě není dotčeno šifrování archivů - šifrované archivy jsou nadále čitelné i ve starších verzích WinRARu.

 3. Při ukládání hesla do kompresního profilu se zobrazuje výzva k nastavení hlavního hesla. Nastavením hlavního hesla lze zašifrovat a tím ochránit hesla ukládaná do registrů Windows před neautorizovaným přístupem. Po nastavení hlavního hesla pro přístup k uloženým heslům nutno vložit platné hlavní heslo.

  Jednou zadané hlavní heslo zůstane v platnosti až do ukončení WinRARu. Chcete-li si ověřit, jak tato ochrana pracuje, nastavte hlavní heslo, zavřete a opět spusťte WinRAR.

 4. WinRAR při šifrování ZIP archivů používá algoritmus AES-256 v režimu CTR. Tento algoritmus je významně silnější, než původní šifrovací algoritmus ZIP 2.0, může ale být nekompatibilní se staršími nástroji pro zpracování ZIP archivů. Pokud je pro vás kompatibilita
  s těmito nástroji důležitá, lze použít volbu "Používat starší způsob šifrování formátu ZIP" v archivačním dialogu nebo přepínač -mezl při volání z příkazového řádku.

 5. Byla přidána podpora extrakce archivů typu .LZ vytvořených programem Lzip compressor.

 6. Moderní nástroje pro práci s TAR archivy jsou schopny ukládat časové údaje s vysokou přesností či dlouhé názvy souborů ve zvláštních rozšířených hlavičkách PAX. WinRAR nyní tato pole také podporuje a používá je při extrakci TAR archivů.

 7. Pomocí nové volby "Uložit čas poslední změny" na kartě "Čas" archivačního dialogu lze zamezit ukládání času poslední změny souboru v archivech RAR 5.x. Dosavadní volba "Uložit čas poslední modifikace s vysokou přesností" byla nahrazena volbou "Uložit časové údaje s vysokou přesností".

 8. Novou volbou "Zobrazit v záhlaví okna plnou cestu" v dialogu nastavení Obecné lze v titulku okna WinRARu zobrazit úplnou cestu k aktuální složce nebo archivu.

 9. Volba "Typy souborů, které mají být přednostně otevírány jako archivy" na kartě nastavení Komprese umožňuje určit typy souborů, které mají při poklepání nebo stisku klávesy Enter přednostně otevírány jako archivy a zobrazen jejich obsah namísto jejich spuštění přidruženým programem. Tato funkce může být užitečná například pro zpracování dokumentů .docx, nebo samorozbalovacích archivů.

  Ve výchozím nastavení nejsou pro tuto funkci zvoleny žádné typy souborů, programy budou spuštěny a ostatní neznámé soubory otevřeny v přidružené aplikaci.

  Nezávisle na této funkci lze obsah archivu s neznámou příponou zobrazit stiskem kláves Ctrl+PgDn na jeho názvu v seznamu souborů WinRARu.

  Nastavení výchozí složky pro extrahované soubory bylo v dialogu nastavení přesunuto z karty "Komprese" na kartu "Volba cest".

 10. Pomocí nového příkazu "Zkopírovat úplné názvy do schránky" v nabídce "Soubor" lze zkopírovat názvy vybraných souborů do schránky.

 11. Byly provedeny následující změny v kontextové nabídce při stisku pravého tlačítka myši na názvu souboru v seznamu souborů WinRARu:

  1. Z nabídky byly odstraněny některé příkazy, které jsou dostupné i na  tlačítkové liště nebo v hlavní nabídce, jako například "Zobrazit"  nebo "Opravit".

  2. Byl přidán nový příkaz "Zkopírovat úplné názvy do schránky".

  3. Byl přidán příkaz "Spustit" pro spustitelné soubory,  "Otevřít v přidružené aplikaci" pro typy souborů s přidruženou  aplikací a "Zobrazit obsah archivu" pro archivy. Poslední volba  umožňuje zobrazit obsah archivů s neznámou příponou.
   Tyto položky jsou dostupné pouze v režimu správy souborů, uvnitř  archivů se nezobrazují.

 12. Do seznamu typů archivů, kterým lze WinRAR přiřadit v dialogu nastavení Integrace byly přidány typy LZ a ZIPX.

 13. Přípony LZ a ZIPX byly přidány do seznamu typů souborů, které přepínač -ms (Typy souborů, které mají být uloženy bez komprese) zohledňuje při použití bez dalších parametrů.

 14. Přepínač -sc nyní pod zkratkou 'f' podporuje znakovou sadu UTF-8, například příkazem:

  rar a -scfl archiv @seznam_souboru.txt

  bude soubor seznam_souboru.txt načten s použitím znakové sady UTF-8.

 15. Příkazy "lt" a "vt" řádkového RARu zobrazuje časové údaje s přesností na nanosekundy. Tato přesnost je používána RAR5 archivy vytvořenými RARem 5.5 a novějšími v systému Unix. Archivy vytvořené WinRARem používají přesnost na 100ns.

 16. Přepínač -ts podporuje pouze modifikátory přesnosti '+', '-' a '1'. Modifikátorem '+' lze časové údaje uložit s nejvyšší možnou přesností, '-' časový údaj vynechat a pomocí '1' uložit s přesností na 1 sekundu. Mezistupně, které byly dříve ovládány hodnotami '2' a '3' tento přepínač v RARu 5.0 již nepodporuje a při použití je ignoruje.

 17. Je-li při extrakci šifrovaného RAR5 archivu zadáno nesprávné heslo, operace se nyní již automaticky nepřeruší a namísto toho se dialog zadání hesla zobrazí znova.

 18. Při umístění ukazatele myši nad název souboru v dialogu průběhu archivní operace se zobrazí informace o cestě souboru.

 19. Nad tlačítkem "Profily..." v dialogu "Jméno a parametry archivu" se nyní zobrazuje název aktuálně vybraného kompresního profilu.

 20. Při spuštění příkazu "Vyhledávání souborů" uvnitř podsložky v archivu je cesta k této podsložce automaticky nastavena jako cesta, kde jsou soubory vyhledávány. Hledání pak probíhá pouze uvnitř této složky.

 21. Byly opraveny následující chyby:

  1. Byly odstraněny bezpečnostní chyby a možnosti pádu programu při  extrakci poškozených archivů.

  2. WinRAR nebyl schopen extrahovat soubory ze ZIP archivů komprimovaných algoritmem XZ a šifrovaných pomocí AES.

  3. Zvláštní ukazatel průběhu, zobrazovaný při vypnuté volbě  "Použít systémový ukazatel průběhu" zobrazoval při aktivní volbě  "Uložit každý soubor do zvláštního archivu" ve své "zlaté" části  nesprávný kompresní poměr.

  4. Při extrakci dělených SFX archivů s celkovou velikostí  přesahující 4 GB se zobrazoval nesprávný celkový pokrok operace.

  5. Při extrakci ze složky, jejíž název na konci obsahuje mezery do jiné,  než kořenové složky disku a při vypnuté volbě  "Povolit potenciálně nekompatibilní názvy souborů" mohlo dojít ke  ztrátě jednoho či více počátečních znaků z názvu extrahované složky.

  6. Byl-li v archivu typu RAR5 uložen pouze čas vytvoření či posledního  přístupu s přesností na 1 sekundu, jako například při použití  přepínačů -ma5 -tsm- -tsa1 byl tento údaj při extrakci ignorován.

    

zpět