5.60

   Verze 5.60

   1. Aktualizovali jsme grafický vzhled WinRARu.

      Jsme vděčni designérům z http://weirdsgn.com a http://icondesignlab.com
      kteří se na tomto úkolu podíleli a s radostí oznamujeme, že WinRAR
      používá novou sadu ikon, kterou připravil Aditya Nugraha Putra
      ze studia http://weirdsgn.com.

      Dosavadní sada ikon WinRARu je dostupná jako samostatný vzhled WinRARu
      na následující adrese:
      https://rarlab.com/themes/WinRAR_Classic_48x36.theme.rar

   2. Byla zvýšena efektivita příkazu "Opravit archiv" pro archivy RAR5
      se záznamem pro opravu dat. Tento nyní dokáže detekovat odstranění či
      vložení bloků dat bez omezení velikosti, stejně jako náhodně přemístěná
      data, včetně bloků dat z různých archivů se záznamem pro
      opravu dat, umístěná do jednoho souboru v libovolném pořadí.

   3. Volba "Vypnout počítač po dokončení operace" byla rozšířena na
      "Po dokončení", která umožňuje počítač po dokončení operace nejen
      vypnout, ale i restartovat, uspat či hibernovat.

   4. Přepínači -ioff nebo -ioff1 lze počítač po dokončení operace vypnout,
      -ioff2 hibernovat a pomocí -ioff3 uvést do režimu spánku.

   5. Není-li kódování souboru s komentářem archivu -z<soubor> určeno pomocí
      přepínače -sc, RAR se pokusí automaticky detekovat některé ze známých
      kódování UTF-8, UTF-16LE a UTF-16BE. K tomu je použito posouzení znaku
      pořadí bajtů a testů platnosti dat.

   6. WinRAR se pokouší automaticky detekovat kódování ANSI, OEM a UTF-8
      v komentářích archivů typu ZIP.

   7. Volba "Interní prohlížeč/Použít kódování DOSu" v nastaveních prohlížeče
      byla nahrazena rozšířenou funkcí
      "Interní prohlížeč/Autodetekovat kódování". Je-li tato funkce aktivní,
      pokusí se vestavěný prohlížeč automaticky detekovat, zda prohlížený
      soubor používá některé z podporovaných kódování ANSI (Windows),
      OEM (DOS), UTF-8 či UTF-16.

   8. Při označení pouze jediného archivu v Průzkumníku Windows obsahuje
      kontextová nabídka WinRARu standardně pouze extrakční příkazy. Toto
      chování lze nyní změnit a pro vybrané přípony souboru určit, že se
      i při jediném vybraném souboru mají zobrazit i archivační příkazy.
      K tomu slouží volba "Vždy zobrazit archivační příkazy" v dialogu
      "Nastavení/Integrace/Položky kontextové nabídky". Přejete-li si zobrazit
      jak extrakční, tak i archivační příkazy pro všechny typy souborů,
      nastavte toto pole na hodnotu "*".

   9. Příkaz skriptovacího jazyka SFX modulů "SetupCode" nyní přijímá
      celočíselný parametr, kterým lze nastavit mapování návratových hodnot
      spuštěných instalačních programů a SFX modulu samotného.
      Toto nastavení lze ovládat i pomocí volby "Přizpůsobení návratových hodnot"
      v dialogu "Rozšířené volby SFX/Setup".

  10. Nový přepínač WinRARu -im - "Zobrazovat více informací"
      Tento přepínač lze použít spolu s příkazem "t" k zobrazení hlášení i při
      úspěšném průběhu testování. WinRAR v takovém standardně případě
      nevypisuje žádné hlášení a potichu skončí.

      Tento přepínač je podporován pouze WinRARem - řádkový RAR.exe jej ignoruje.

  11. Je-li při extrakci ze ZIP archivu chráněného heslem zjištěno nesprávné
      heslo, umožňuje nyní WinRAR namísto okamžitého přerušení operace
      opětovné vložení hesla pro stejný soubor.

  12. Je-li při extrakci z RAR archivu chráněného heslem a se šifrovanými názvy
      souborů zjištěno nesprávné heslo, umožňuje nyní WinRAR namísto okamžitého
      přerušení operace opětovné vložení hesla pro stejný archiv. Předchozí
      verze WinRARu již opětovné vložení hesla podporovaly pro archivy se
      šifrovanými daty souborů, u archivů se šifrovanými názvy souborů však
      taková chyba vedla k okamžitému přerušení operace.

  13. WinRAR nyní rozpoznává archivy typu GZIP s vloženými libovolnými daty
      před začátkem dat vlastního archivu, jako například soubory s firmwarem
      .scexe.

  14. Parametr @seznam_souborů se seznamem souborů ke zpracování může být nyní
      zadán i v poli "Soubory ke zpracování" archivačního dialogu.
      V takovém případě se WinRAR pokusí získat seznam souborů, které mají být
      zpracovány, z takto určeného textového souboru, kde očekává na každém
      řádku název jednoho samostatného souboru.

  15. Dialog Informace o archivu:

      a) bylo vylepšeno grafické zobrazení kompresního poměru

      b) u archivů se šifrovanými názvy souborů se nyní zobrazuje informace
         "Názvy a data".

  16. Při přejetí myší nad názvem archivu v dialogu průběhu operace se zobrazí
      úplný název archivu. To může být užitečné například tehdy, je-li název
      archivu příliš dlouhý, než aby se vešel do dostupné šířky dialogu.

  17. Při použití přepínače -ts1 spolu s přepínačem -u či -f, bude čas souboru
      porovnán se sekundovou přesností. V předchozích verzích mohlo dojít
      k nesprávnému výsledku porovnání a přepsání novějšího souboru starším,
      když byl porovnáván přesnější čas vkládaného souboru s méně přesným časem
      souboru v archivu.

  18. Příkazy "Aktualizovat/a přidat soubory" ('u' a 'f' z příkazového řádku)
      nyní v případě, že nebudou nalezeny soubory, které by měly být změněny.
      Dřívější verze mohly v tomto případě při práci s archivy obsahujícími
      informaci pro rychlé otevření archivu či pro obnovení dat před svým
      ukončením vytvořit dočasný prázdný archiv.

  19. Při vytváření děleného archivu nyní WinRAR po vytvoření 500 dílů zobrazí
      dialog pro potvrzení pokračování v operaci. Toto je pojistka proti
      nechtěnému vytvoření mnoha tisíc dílů archivu v případě nesprávně určené
      velikosti archivu.

  20. WinRAR nyní používá megabyty namísto bytů jako standardní jednotky při
      volbě velikosti dílů archivu v dialogu Jméno a parametry archivu.

  21. Příkaz "Opravit archiv" nyní zprávou
      "Informace pro obnovu archivu je poškozena" hlásí nalezení poškozené
      informace pro obnovení dat při opravě archivů typu RAR5. Předchozí verze
      tuto skutečnost hlásily pouze při testování archivu, při opravě archivu
      byla většina poškození záznamu pro opravdu dat zpracována potichu.

  22. Byly opraveny následující chyby:

      a) Byla odstraněna možná bezpečnostní rizika při zpracování poškozených
         RAR archivů.

      b) Znaky národních abeced v TAR archivech s rozšířenými záhlavími PAX
         se nezobrazovaly správně.

      c) Příkaz "rar x archiv.rar .." extrahoval soubory do aktuální složky
         namísto složky nadřízené.

      d) Vložení souborů do již otevřeného archivu pomocí Průzkumníka Windows
         zablokovalo další akce kopírování a vkládání, dokud nebyla archivace
         dokončena.

      e) SFX modul po vložení nesprávného hesla stále hlásil
         "Zadané heslo není správné", aniž by umožnil vložení nového hesla.

      f) Datum poslední změny složek bylo při extrakci nastavováno i přes
         deaktivované volby obnovení časových údajů souborů.

      g) Bylo-li při extrakci zvoleno "Vymazat archiv: Vždy" a uživatel při
         dotazu na přepsání existujícího souboru zvolil "Zrušit", mohlo
         v případě .zip a .7z archivů stále dojít ke smazání archivu, přestože
         byla operace přerušena.

zpět