5.70

 1. Volba "Soubory ke zpracování" na záložce "Čas" archivačního dialogu umožňuje zvolit soubory, které mají být zpracovány podle jejich času vytvoření, posledního přístupu či poslední změny. Dřívější verze umožňovaly vyhodnocovat pouze čas poslední změny.
   
 2. Přepínače -ta, -tb, -tn, -to nyní podporují určení modifikátorů 'm', 'c' a 'a' po názvu přepínače. Podmínky závislé na čase souboru mohou nyní vyhodnocovat i čas vytvoření a posledního přístupu k souboru, nejen čas poslední změny, jako tomu bylo v předchozích verzích.
  Tyto přepínače umožňují zadání i několika modifikátorů a porovnávat tak zadaný čas s více časovými údaji souboru. Přepínačem -tamc20190215 lze například zpracovat soubory vytvořené a změněné po datu 15.2.2019. Nový modifikátor 'o' umožňuje změnit logickou spojku vyhodnocování více zadaných podmínek z A na NEBO - přepínačem -tamco20190215 například lze vybrat ke zpracování soubory vytvořené či změněné po datu 15.2.2019. V jednom příkazu lze použít i více přepínačů tohoto druhu, jako například -taco20190201 -tbmo20190210
  Přepínače -ta a -tn do zpracování zahrnou i soubory, které přesně odpovídají zadanému časovému údaji, zatímco přeínače -tb a -to takové soubory ze zpracování vynechají.
   
 3. Pokud jsou tyto informace dostupné, může nyní WinRAR v seznamu souborů zobrazit i čas vytvoření a posledního přístupu souborů.
  Tyto nové sloupce jsou standardně skryty, mohou však být aktivovány v dialogu "Výběr sloupců pro seznam souborů". Tento dialog lze otevřít kliknutím pravým tlačítkem myši na záhlaví seznamu souborů nebo tlačítkem "Sloupce..." na kartě "Seznam souborů" v dialogu nastavení WinRARu.
   
 4. Novými nastaveními "Zdvojené přípony archivů" a "Archivy v podsložkách" na kartě "Soubory" archivačního dialogu lze upřesnit chování WinRARu při archivaci s aktivní volbou "Uložit každý soubor do zvláštního archivu".
  Pomocí volby "Zdvojené přípony archivů" lze přepínat styl pojmenování archivů mezi soubor.rar a soubor.pripona.rar.
  Pomocí "Archivy v podsložkách" pak lze zvolit, zda se mají do dílčích archivů archivovat celé podsložky, nebo i v podsložkách každý soubor zvlášť.
   
 5. Novým přepínačem -ad1 lze při rekurzivní extrakci více archivů - např. 'rar x -r -ad1 arc\*.rar' - dosáhnout toho, že jednotlivé složky se z archivů extrahovanými soubory nebudou vytvořeny v cílové cestě extrakce, jako tomu je u stávajícího přepínače -ad, ale přímo ve složce, kde se nacházejí zdrojově archivy.
   
 6. Při spuštění příkazu "Extrahovat každý archiv do zvláštní složky" s archivy z různých složek - např. v případě výsledků hledání ve Windows - budou složky pro extrahované soubory vytvořeny vždy ve složce, kde leží zdrojový archiv, namísto dřívějšího chování, kdy byly všechny extrahované složky vytvořeny ve složce archivu, na jehož názvu byl příkaz pravým kliknutím vyvolán.
   
 7. Nová volba "Seznam souborů/Možnosti/Zaškrtávací pole" v dialogu nastavení WinRARu umožňuje zobrazit nalevo od názvů souborů zaškrtávací pole, sloužící k výběru souborů.
   
 8. Novou volbou "Seznam souborů/Soubory/Zobrazovat přesnou velikost souborů" změnit zobrazení velikosti souborů na velikost v bytech, namísto zaokrouhlených údajů ve vyšších jednotkách jako KB či MB.
   
 9. Při spuštění více instancí RARu s přepínačem -ioff, vypne či uspí počítač až ta kopie, která svou činnosti dokončila jak poslední. V dřívějších verzích tento příkaz provedla již první dokončená kopie.
   
 10. Byla zvýšena velikost vyrovnávací paměti pro čtení a zápis souborů ve formátu .iso, což může v některých případech, např. v síťových umístěních, pomoci zlepšit výkon operací s těmito soubory.
   
 11. Při extrakci sady RAR a REV dílů ve formátu nazevdilu.part# s aktivní volbou "Odstranit archiv po extrakci" budou nyní vymazány i REV soubory. Předchozí verze WinRARu ponechávaly REV soubory netknuté.
   
 12. Při extrakci dělených ZIP archivů s názvy .zip.001, .zip.002, .zip.003 s aktivní volbou "Odstranit archiv po extrakci" budou nyní vymazány všechny díly, namísto pouze prvního dílu jako v předchozích verzích.
   
 13. Při extrakci pomocí příkazu "Extrahovat do nazevarchivu\" z kontextové nabídky, a složka tohoto názvu již existuje, nabídne nyní WinRAR extrakci do složky "Extrahovat do nazevarchivu~1\". Dřívější verze se stále pokoušely složku podle názvu archivu vytvořit, což v případě, že složka již existovala, vedlo k chybě v průběhu operace.
   
 14. Při archivaci souboru s příponou .lnk z kontextové nabídky bude nyní do archivu přidán samotný .lnk soubor, namísto celého jeho cíle, jak tomu bylo v předchozích verzích.
   
 15. Protože systém Windows nepodporuje spustitelné soubory větší než 4 GB, ohlásí WinRAR v případě pokusu o vytvoření takto velkého děleného samorozbalovacího archivu chybu ihned po zjištění této okolnosti. Dřívější verze tuto chybu ohlásily až po vytvoření prvního dílu archivu.
   
 16. Nyní lze i při extrakci dělených 7z archivů zobrazuje celkový pokrok operace. Byla zlepšena přesnost výpočtu celkového pokroku extrakce 7z archivů.
   
 17. Seznam "Disky a složky" v dialogu hledání byl přejmenován na "Prohledávaná oblast". Kromě stávajících možností nyní obsahuje i "Vybrané položky", jejíž prostřednictvím lze hledání omezit na soubory a složky vybrané v seznamu souborů WinRARu.
   
 18. Příkaz "Vyhledat" nyní ve stavovém řádku zobrazuje počet nalezených výsledků.
   
 19. V okně "Diagnostické zprávy" se nyní názvy archivů pro lepší čitelnost dlouhých názvů zobrazují ve zvláštním sloupci.
   
 20. Přepínač -isnd[-] při volání WinRARu z příkazového řádku umožňuje deaktivovat zvuková oznámení aktivovaná v nastavení WinRARu. Přepínačem -isnd je lze zapnout a pomocí -isnd- vypnout.
   
 21. Nadav Grossman ze společnosti Check Point Software Technologies nás informoval o zranitelnosti v knihovně UNACEV2.DLL, kterou WinRAR používal pro extrakci ACE archivů. Tato chyba umožňovala vytvoření libovolných souborů v libovolných složkách - i mimo cílovou složku extrakce - při extrakci ACE archivů.
  Protože tato knihovna nebyla od roku 2005 aktualizována a my nemáme přístup k jejímu zdrojovému kódu za účelem jeho opravy, rozhodli jsme se z důvodu ochrany uživatelů WinRARu podporu ACE archivů z WinRARu odstranit.
  Děkujeme Společnosti Check Point Software Technologies jsme za informaci o této zranitelnosti.
   
 22. Byly opraveny následující chyby:

  a) Řádkový RAR zaměňoval velikost a čas zdrojového a cílového souboru v dotazu na přepsání souboru v RAR archivu při použití přepínače -o.

  b) Nebylo možno přetahovat soubory z 32-bitových aplikací do 64-bitového WinRARu.

  c) Příkaz WinRARu k trvalému odstranění souborů bez smazání do Koše Shift+Del mohl při použití na celou složku některé soubory a podsložky při mazání vynechat.

  d) Strom složek nedokázal otevřít složky v archivu, jejichž název začíná oddělovačem cest - například v archivech vytvořených programem tar s použitím přepínače --absolute-names.

  e) Byla-li ve skriptu samorozbalovacího archivu nastavena cílová složka "Path=.\slozka" archiv k jejímu otevření musel požádat o zvýšená práva, vytvořil nakonec složku 'slozka\slozka' namísto 'slozka'.

  f) Při aktualizaci děleného archivu ve formátu RAR4 bylo číslo dílu archivu resetováno na 1. To sice nebránilo v extrakci, WinRAR ale pro takové díly zobrazoval nesprávné číslo dílu.

  g) Byla opravena chyba, kdy WinRAR mohl při čtení komentáře poškozeného archivu skončit chybou.

  h) Nástrojová lišta v dialogu s výsledky příkazu "Vyhledat" se správně nepřizpůsobovala různým velikostem tlačítek.

zpět