5.70

   Verze 5.70

   1. Volba "Soubory ke zpracování" na záložce "Čas" archivačního dialogu
      umožňuje zvolit soubory, které mají být zpracovány podle jejich času
      vytvoření, posledního přístupu či poslední změny. Dřívější verze
      umožňovaly vyhodnocovat pouze čas poslední změny.

   2. Přepínače -ta, -tb, -tn, -to nyní podporují určení modifikátorů
      'm', 'c' a 'a' po názvu přepínače. Podmínky závislé na čase souboru
      mohou nyní vyhodnocovat i čas vytvoření a posledního přístupu k souboru,
      nejen čas poslední změny, jako tomu bylo v předchozích verzích.

      Tyto přepínače umožňují zadání i několika modifikátorů a porovnávat tak
      zadaný čas s více časovými údaji souboru. Přepínačem -tamc20190215 lze
      například zpracovat soubory vytvořené a změněné po datu 15.2.2019.

      Nový modifikátor 'o' umožňuje změnit logickou spojku vyhodnocování více
      zadaných podmínek z A na NEBO - přepínačem -tamco20190215 například lze
      vybrat ke zpracování soubory vytvořené či změněné po datu 15.2.2019.
      V jednom příkazu lze použít i více přepínačů tohoto druhu, jako
      například -taco20190201 -tbmo20190210

      Přepínače -ta a -tn do zpracování zahrnou i soubory, které přesně
      odpovídají zadanému časovému údaji, zatímco přeínače -tb a -to takové
      soubory ze zpracování vynechají.

   3. Pokud jsou tyto informace dostupné, může nyní WinRAR v seznamu souborů
      zobrazit i čas vytvoření a posledního přístupu souborů.

      Tyto nové sloupce jsou standardně skryty, mohou však být aktivovány
      v dialogu "Výběr sloupců pro seznam souborů". Tento dialog lze otevřít
      kliknutím pravým tlačítkem myši na záhlaví seznamu souborů nebo tlačítkem
      "Sloupce..." na kartě "Seznam souborů" v dialogu nastavení WinRARu.

   4. Novými nastaveními "Zdvojené přípony archivů" a "Archivy v podsložkách"
      na kartě "Soubory" archivačního dialogu lze upřesnit chování WinRARu při
      archivaci s aktivní volbou "Uložit každý soubor do zvláštního archivu".

      Pomocí volby "Zdvojené přípony archivů" lze přepínat styl pojmenování
      archivů mezi soubor.rar a soubor.pripona.rar.

      Pomocí "Archivy v podsložkách" pak lze zvolit, zda se mají do dílčích
      archivů  archivovat celé podsložky, nebo i v podsložkách každý soubor
      zvlášť.

   5. Novým přepínačem -ad1 lze při rekurzivní extrakci více archivů - např.
      'rar x -r -ad1 arc\*.rar' - dosáhnout toho, že jednotlivé složky se
      z archivů extrahovanými soubory nebudou vytvořeny v cílové cestě
      extrakce, jako tomu je u stávajícího přepínače -ad, ale přímo ve složce,
      kde se nacházejí zdrojově archivy.

   6. Při spuštění příkazu "Extrahovat každý archiv do zvláštní složky"
      s archivy z různých složek - např. v případě výsledků hledání
      ve Windows - budou složky pro extrahované soubory vytvořeny vždy
      ve složce, kde leží zdrojový archiv, namísto dřívějšího chování,
      kdy byly všechny extrahované složky vytvořeny ve složce archivu,
      na jehož názvu byl příkaz pravým kliknutím vyvolán.

   7. Nová volba "Seznam souborů/Možnosti/Zaškrtávací pole" v dialogu
      nastavení WinRARu umožňuje zobrazit nalevo od názvů souborů zaškrtávací
      pole, sloužící k výběru souborů.

   8. Novou volbou "Seznam souborů/Soubory/Zobrazovat přesnou velikost souborů"
      změnit zobrazení velikosti souborů na velikost v bytech, namísto
      zaokrouhlených údajů ve vyšších jednotkách jako KB či MB.

   9. Při spuštění více instancí RARu s přepínačem -ioff, vypne či uspí počítač
      až ta kopie, která svou činnosti dokončila jak poslední. V dřívějších
      verzích tento příkaz provedla již první dokončená kopie.

  10. Byla zvýšena velikost vyrovnávací paměti pro čtení a zápis souborů
      ve formátu .iso, což může v některých případech, např. v síťových
      umístěních, pomoci zlepšit výkon operací s těmito soubory.

  11. Při extrakci sady RAR a REV dílů ve formátu nazevdilu.part# s aktivní
      volbou "Odstranit archiv po extrakci" budou nyní vymazány i REV soubory.
      Předchozí verze WinRARu ponechávaly REV soubory netknuté.

  12. Při extrakci dělených ZIP archivů s názvy .zip.001, .zip.002, .zip.003
      s aktivní volbou "Odstranit archiv po extrakci" budou nyní vymazány
      všechny díly, namísto pouze prvního dílu jako v předchozích verzích.

  13. Při extrakci pomocí příkazu "Extrahovat do nazevarchivu\" z kontextové
      nabídky, a složka tohoto názvu již existuje, nabídne nyní WinRAR extrakci
      do složky "Extrahovat do nazevarchivu~1\". Dřívější verze se stále
      pokoušely složku podle názvu archivu vytvořit, což v případě, že složka
      již existovala, vedlo k chybě v průběhu operace.

  14. Při archivaci souboru s příponou .lnk z kontextové nabídky bude nyní do
      archivu přidán samotný .lnk soubor, namísto celého jeho cíle, jak tomu
      bylo v předchozích verzích.

  15. Protože systém Windows nepodporuje spustitelné soubory větší než 4 GB,
      ohlásí WinRAR v případě pokusu o vytvoření takto velkého děleného
      samorozbalovacího archivu chybu ihned po zjištění této okolnosti.
      Dřívější verze tuto chybu ohlásily až po vytvoření prvního dílu archivu.

  16. Nyní lze i při extrakci dělených 7z archivů zobrazuje celkový pokrok
      operace. Byla zlepšena přesnost výpočtu celkového pokroku extrakce
      7z archivů.

  17. Seznam "Disky a složky" v dialogu hledání byl přejmenován na
      "Prohledávaná oblast". Kromě stávajících možností nyní obsahuje
      i "Vybrané položky", jejíž prostřednictvím lze hledání omezit na soubory
      a složky vybrané v seznamu souborů WinRARu.

  18. Příkaz "Vyhledat" nyní ve stavovém řádku zobrazuje počet nalezených
      výsledků.

  19. V okně "Diagnostické zprávy" se nyní názvy archivů pro lepší čitelnost
      dlouhých názvů zobrazují ve zvláštním sloupci.

  20. Přepínač -isnd[-] při volání WinRARu z příkazového řádku umožňuje
      deaktivovat zvuková oznámení aktivovaná v nastavení WinRARu.
      Přepínačem -isnd je lze zapnout a pomocí -isnd- vypnout.

  21. Nadav Grossman ze společnosti Check Point Software Technologies nás
      informoval o zranitelnosti v knihovně UNACEV2.DLL, kterou WinRAR používal
      pro extrakci ACE archivů.
      Tato chyba umožňovala vytvoření libovolných souborů v libovolných
      složkách - i mimo cílovou složku extrakce - při extrakci ACE archivů.

      Protože tato knihovna nebyla od roku 2005 aktualizována a my nemáme
      přístup k jejímu zdrojovému kódu za účelem jeho opravy, rozhodli jsme se
      z důvodu ochrany uživatelů WinRARu podporu ACE archivů z WinRARu
      odstranit.

      Děkujeme Společnosti Check Point Software Technologies jsme za informaci
      o této zranitelnosti.

  22. Byly opraveny následující chyby:

      a) Řádkový RAR zaměňoval velikost a čas zdrojového a cílového souboru
         v dotazu na přepsání souboru v RAR archivu při použití přepínače -o.

      b) Nebylo možno přetahovat soubory z 32-bitových aplikací do 64-bitového
         WinRARu.

      c) Příkaz WinRARu k trvalému odstranění souborů bez smazání do Koše
         Shift+Del mohl při použití na celou složku některé soubory
         a podsložky při mazání vynechat.

      d) Strom složek nedokázal otevřít složky v archivu, jejichž název začíná
         oddělovačem cest - například v archivech vytvořených programem tar
         s použitím přepínače --absolute-names.

      e) Byla-li ve skriptu samorozbalovacího archivu nastavena cílová složka
         "Path=.\slozka" archiv k jejímu otevření musel požádat o zvýšená práva,
         vytvořil nakonec složku 'slozka\slozka' namísto 'slozka'.

      f) Při aktualizaci děleného archivu ve formátu RAR4 bylo číslo dílu
         archivu resetováno na 1. To sice nebránilo v extrakci, WinRAR ale pro
         takové díly zobrazoval nesprávné číslo dílu.

      g) Byla opravena chyba, kdy WinRAR mohl při čtení komentáře poškozeného
         archivu skončit chybou.

      h) Nástrojová lišta v dialogu s výsledky příkazu "Vyhledat" se správně
         nepřizpůsobovala různým velikostem tlačítek.

zpět