5.80

   Verze 5.80

   1. Pomocí nové volby "Zachovat čas posledního přístupu zdrojových souborů"
      na záložce "Čas" archivačního dialogu lze zachovat nezměněnou informaci
      o čase posledního přístupu k původně archivovaným souborům.

   2. Přepínač -tsp umožňuje zachování nezměněné informace o čase posledního
      přístupu k původně archivovaným souborům. Lze jej kombinovat i
      s ostatními přepínači -ts, jako např.: rar a -tsc -tsp archiv soubory

   3. Lze zkombinovat i několik modifikátorů v jednom přepínači -ts, jako
      například -tscap namísto -tsc -tsa -tsp.

   4. Nyní lze i ve WinRARu načíst výchozí hodnoty přepínačů ze souboru rar.ini,
      který může být umístěn buď ve stejné složce jako WinRAR.exe, nebo
      ve složce %APPDATA%\WinRAR. V tomto souboru lze výchozí hodnoty určit
      v následujícím tvaru:

      switches=<libovolné přepínače RARu oddělené mezerami>
      switches_<příkaz>=<libovolné přepínače RARu oddělené mezerami>

      Všeobecné přepínače budou aplikovány nejdříve, po nich pak přepínače pro
      konkrétní příkaz.

      Příklad:

      switches=-m5 -s
      switches_x=-o+

      Většina přepínačů ze souboru bude použita pouze v režimu příkazového
      řádku, některé však mají význam i v interaktivním režimu.
      V předchozích verzích byla tato funkce dostupná pouze v konzolovém RARu.

   5. Přepínač -agf<výchozí_formát> umožňuje nastavit výchozí hodnotu
      formátovacího řetězce pro přepínač -ag. Tato možnost je výhodná hlavně
      při použití v konfiguračním souboru rar.ini nebo proměnné RAR.
      Pokud například nastavíte v proměnné RAR uvedete -agfYYYY-MMM-DD,
      můžete následně přepínač -ag ovládat pouze jeho základním tvarem a
      řetězec formátu YYYY-MMM-DD bude automaticky převzat z uvedené výchozí
      hodnoty.

   6. Přepínače -ed a -e+d lze nyní použít při operacích s archivy libovolného
      typu v libovolném operačním systému.
      V dřívějších verzích jej nebylo možno použít ve WinRARu s unixovými RAR
      archivy, stejně jako v RARu pro Unix s archivy ze systému Windows.

   7. Test integrity archivu mohl v dřívějších verzích vynechat archivované
      datové proudy NTFS a zobrazovat varování "Neznámý formát záhlaví dat",
      pokud jejich velikost překročila 16 MB.
      Tato omezení byla nyní odstraněna.

   8. Byla zvýšena rychlost archivace velkých alternativních datových proudů
      NTFS na vícejádrových procesorech.

   9. Příkaz "Vyhledat":

      a) Při extrakci ze šifrovaných archivů přímo z dialogu s výsledky
         vyhledávání byl dotaz na vložení hesla zobrazován pro každý jednotlivý
         soubor i v případě, že patří ke stejnému archivu.

         Nyní je vložení heslo vyžadováno pouze jednou pro každý archiv.

      b) Klávesová zkratka Ctrl+A vybere všechny soubory z výsledku vyhledávání.

  10. Okno s komentářem archivu:

      a) V předchozích verzích nebylo možné zavřít WinRAR klávesovou zkratkou
         Ctrl+W když bylo aktivní okno s komentářem archivu. Nyní Ctrl+W pracuje
         správně i z tohoto okna.

      b) Rolovací kolečko myši nyní pracuje i v případě komentářů
         s ANSI (escape) sekvencemi.

      c) V případě dlouhých komentářů s ANSI (escape) sekvencemi mohl být
         poslední řádek komentáře částečně skrytý i při posunutí obsahu okna až
         dolů. Tento problém byl nyní odstraněn.

  11. Nejvyšší možná délka cest v archivech typu 7z byla prodloužena na
      2048 znaků. Takto dlouhé cesty byly již v dřívějších verzích podporovány
      pro archivy typu RAR a ZIP, v archivech 7z však byla maximální délka
      cesty omezena na 260 znaků.

  12. Je-li cesta k některému z právě zpracovávaných souborů delší, než
      v dialogu průběhu operace dostupné místo, budou takové cesty nyní
      zkráceny uprostřed, aby z nich byl stále rozpoznatelný začátek cesty
      i přípona souboru. V dřívějších verzích byly tyto cesty zkracovány na
      konci a již z nich nebylo možné rozeznat příponu souboru.

  13. Pokud se soubory vybrané k archivaci liší pouze svými příponami, bude
      navržen název archivu založený na společném názvu archivovaných souborů.
      Budou-li například k archivaci vybrány soubory CtiMne.txt a CtiMne.doc,
      bude navržen název archivu CtiMne.rar.

      Dřívější verze RARu vytvářely název archivu při více vybraných souborech
      vždy z názvu nadřazené složky.

  14. Nyní se i v .tar archivech u symbolických a pevných odkazů
      zobrazují správné popisy typů souborů "Symbolický odkaz" a "Pevný odkaz".
      V dřívějších verzích se správný popis pro tyto typy souborů zobrazoval
      pouze v archivech typu RAR.

  15. Kopírování souborů z archivu pomocí příkazů Zkopírovat a Vložit mohla
      selhat u velkých archivů, kdy extrakce trvala velmi dlouho. V této verzi
      lze úspěšně zkopírovat soubory i z takových archivů, extrakce však
      k tomuto účelu bude spuštěna ihned po příkazu Zkopírovat, nikoliv až po
      volbě Vložit.

  16. Záchranné díly archivu nyní používají stejné číslování jednotlivých dílů,
      jako části děleného RAR5 archivu. V dřívějších verzích byly díly archivu
      číslovány jako archiv.part01.rar a záchranné díly jako archiv.part1.rev,
      nyní je číslo dílu v obou případech dvojciferné - "part01".

  17. Písmo zvolené tlačítkem "Zvolit písmo..." na kartě "Seznam souborů"
      v dialogu nastavení nyní také ovlivňuje písmo v okně se stromem složek.
      V dřívějších verzích se toto písmo projevovalo pouze v seznamu souborů.

  18. Příkaz "Vyhledat soubory" a příkaz "i" z příkazového řádku:

      a) Je-li aktivována volba "Použít všechny tabulky znaků" nebo modifikátor
         "t" v příkazu "i", vyhledává WinRAR hledaný řetězec nejen v již dříve
         podporovaných kódováních ANSI, OEM a UTF-16, ale nově i v UTF-8.

      b) Byla vylepšena podpora textových řetězce v Unicode.

      c) Vylepšený výkon, zvláště pro vyhledávání bez rozlišování velikosti
         znaků.

      d) Výsledek hexadecimálního vyhledávání zobrazuje jak textový, tak
         hexadecimální tvar nalezených úseků.

  19. Nyní se i při extrakci archivů typu tar.bz2, tar.gz, tar.lz, tar.xz a
      tar.z zobrazuje jak celkový pokrok, tak pokrok jednotlivého souboru.

      V dřívějších verzích byl celkový pokrok správně zobrazován pouze pro
      archivy typu tar.bz2, tar.gz a tar.z a pro archivy typů tar.lz a tar.xz
      nebyl zobrazován celkový ani jednotlivý pokrok.

  20. Volba "Seznam souborů/Soubory/Zobrazovat přesnou velikost souborů" nyní
      určuje i formát velikosti souborů na stavové liště WinRARu.

  21. Byly opraveny následující chyby:

      a) Při zadání neexistující cesty v archivačním dialogu nyní WinRAR nabízí
         vytvoření této cesty. V dřívějších verzích mohlo dojít k tomu, že byla
         zadaná neexistující cesta vytvořena ve složce, odkud byl WinRAR spuštěn.

      b) Běh WinRARu mohl skončit chybou při vytváření záznamu pro obnovu dat
         na procesorech nepodporujících CPUID EAX=7 a jako návratovou hodnotu
         vracejících náhodná data. Tímto způsobem se chovají některé procesory
         z raných let po roce 2000.

      c) WinRAR nebyl schopen vytvořit archiv poté, co byly zdrojové soubory
         přetaženy do jiné složky pravým tlačítkem myši, ve zde otevřené
         kontextové nabídce zvolena položka "Přidat do archivu..." a aktivována
         volba "Uložit každý soubor do zvláštního archivu".

      d) Příkaz "winrar r *.zip" opravil pouze první ZIP archiv, pokud měly
         archivy pouze číselné názvy jako 1.zip, 2.zip atd., a v souborech
         chyběly počáteční signatury.

      e) Dřívější verze WinRARu nebyly schopny extrahovat záznamy složek
         v archivech vytvořených RARem verze 1.50.

      f) Ve vzácných případech mohla selhat extrakce platných .gz archivů
         vytvořených některými nástroji pro optimalizaci komprese.

      g) Ikona průběhu operace na hlavním panelu při zobrazení ve vysokém
         DPI nikdy nedosáhla 100%.

      h) Čas vytvoření a posledního přístupu nebyl zobrazen pro archivované
         složky, pokud byl záznam složky v archivu uložen až po jeho obsahu.

      i) Volba "Vynechat šifrované archivy" nepracovala správně v příkazu
         "Převést archivy na jiný formát" při použití a 7-Zip archivy se
         šifrovanými záhlavími souborů.

 

zpět