6.10


   Verze 6.10

   1. WinRAR nyní dokáže extrahovat obsah archivů typu .zst a .zipx
      využívajících algoritmu Zstandard.

   2. Byla přidána podpora kontextových nabídek Průzkumníka pro Windows 11.

      Počínaje Windows 11 smí každá aplikace do kontextové nabídky umístit
      pouze jedinou položku na nejvyšší úrovni.

      Při aktivované volbě ”Kaskádové kontextové nabídky” v dialogu
      ”Nastavení integrace” lze pod hlavní položku WinRARu umístit celý
      dosavadní obsah kontextové nabídky spravovat ji jako doposud.

      Při deaktivované volbě ”Kaskádové kontextové nabídky” lze do kontextové
      nabídky umístit pouze jednu extrakční položku pro archivy a archivační
      položku pro běžné soubory. Tyto příkazy lze vybrat po stisku tlačítka
      "Položky kontextových nabídek..." v dialogu nastavení Integrace.

   3. Položku "Starší provedení kontextových nabídek" v dialogu
      "Nastavení/Integrace" lze ve Windows 11 použít, chybí-li v kontextových
      nabídkách Průzkumníka či jiných programech pro správu souborů příkazy
      WinRARu. Pokud jsou položky WinRARu v nabídkách již přítomny, ponechte
      tuto volbu vypnutou, abyste předešli jejich zdvojení.

      Tato volba není dostupná v operačních systémech Windows 10 a starších.

   4. Systém Windows XP není WinRARem nadále podporován. Nejnižší podporovaná
      verze je Windows Vista.

   5. Pomocí nové volby "Zavřít WinRAR" v rozbalovacím seznamu "Po dokončení"
      na kartě "Pokročilé" archivačního dialogu lze po dokončení operace nechat
      automaticky ukončit WinRAR.

   6. Nastavení "Po dokončení" je nyní dostupné i v extrakčním dialogu. Nachází
      se zde na kartě "Volby".
      Umožňuje zvolit akci, která má být provedena po dokončení operace.

   7. Pomocí přepínače -si lze zvolit načítání dat archivu pro testování a
      extrakci archivů ze standardního vstupního zařízení 'stdin', například:

        type dokumenty.rar | rar x -si -o+ -pmojeheslo libovolny dokumenty\

      Ač je název archivu při použití tohoto přepínače ignorován, je stále
      potřeba v příkazovém pro formu uvést název archivu, který však bude
      ignorován.

      V tomto režimu čtení vstupních dat nelze používat operace vyžadující
      zpětný posun ve vstupních datech. Mezi takové operace patří zobrazení
      komentáře archivu, kontrola záznamu pro opravu dat, čtení informací pro
      rychlé otevření souborů či zpracování dělených archivů.

      Rovněž nelze zobrazovat dotazy na vstup od uživatele.
      Tyto dotazy lze potlačit pomocí přepínačů -o[+|-|r], -p nebo -mes.

   8. Nový přepínač -ep4 umožňuje odstranit z cest archivovaných souborů
      určený prefix, pokud se nachází na začátku cesty souboru v archivu.
      Cesty jsou přitom porovnávány až ve tvaru připraveném pro uložení
      v archivu, bez písmenného označení disku a úvodního oddělovače cest.
      Například:

        rar a -ep4texty\knihy c:\texty\knihy\technika

      odstraní prefix "texty\knihy" z názvů souborů, takže jejich cesty budou
      začínat složkou "technika".

   9. Pomocí nového přepínače -mes lze při testování a extrakci přeskočit
      šifrované soubory. Tento přepínač nahrazuje dřívější přepínač -p-.

  10. Přepínač -op umožňuje určit cílovou cestu extrakčních příkazů 'x'
      a 'e'. Na rozdíl od parametru u extrakčních příkazů
      přijímá tento přepínač i cesty bez koncového oddělovače cest (lomítka).

  11. Je-li příkaz 'p' použit pro výpis souboru na standardní výstupní
      zařízení, potlačuje RAR nyní jiné informativní výstupy, aby zabránil
      jejich míchání s daty souboru.

  12. Přepínač -ag a volba "Vytvořit jméno archivu podle masky" nyní
      zpracovává pouze první dva znaky 'M' následující po 'H' jako minuty.
      V dřívějších verzích byl za minuty považován libovolný počet znaků 'M'.

      To umožňuje umístit čas před datum, jako například -agHHMM-DDMMYY,
      kde by v předchozích verzích všechna 'M' byla považována za minuty.

  13. Největší možná velikost záznamu pro opravu dat ve formátu RAR5 se
      zvýšila na 1000% velikosti jím chráněných dat. Počet záchranných dílů
      archivu může dosahovat až desetinásobku počtu chráněných dílů archivu.

      Dřívější verze WinRARu nebyly schopny záznam pro opravu dat využít,
      přesahoval-li 99% velikosti dat. Podobně nebylo možné využít záchranné
      díly archivu, pokud jejich počet dosáhl či přesáhl počet dílů archivu.

  14. WinRAR nyní zobrazuje varování, bylo-li vloženo heslo přesahující
      nejvyšší povolenou délku 127 znaků a WinRAR je automaticky zkrátí.
      V dřívějších verzích bylo heslo zkracováno bez varování.

  15. Obsahuje-li archiv soubory s názvy obsahujícími názvy vyhrazených
      systémových zařízení, budou tyto názvy po zabránění nekompatibility
      takových souborů s různými aplikacemi při extrakci uvozeny znakem
      podtržítka. Například soubor aux.txt bude extrahován jako _aux.txt.

      Pomocí volby "Povolit potenciálně nekompatibilní názvy souborů" na
      kartě "Pokročilé" extrakčního dialogu či přepínačem -oni lze tuto
      konverzi deaktivovat.

  16. Před testováním vytvořeného archivu se WinRAR pokouší vyprázdnit
      vyrovnávací paměť souborů, aby byla pokud možno testována skutečně
      na disk zapsaná data namísto dat nacházejících se ještě ve vyrovnávací
      paměti.

  17. Nyní lze různé velikosti pro jednotlivé díly děleného archivu pomocí
      vícenásobného uvedení přepínače -v určit i pro archivy typu
      ZIP:

      WinRAR a -v100k -v200k -v300k archiv.zip

      V dřívějších verzích byly vícenásobné přepínače -v podporovány
      pouze pro archivy typu RAR.

  18. Přepínače -sl a -sm nyní lze v režimu příkazového
      řádku WinRARu použít při extrakci všech podporovaných typů archivů, jež
      obsahují informaci o dekomprimované velikosti jednotlivých souborů.
      V dřívějších verzích byla tato možnost podporována pouze pro archivy
      typu RAR a ZIP.

  19. WinRAR nyní používá modernější dialog pro výběr složky zobrazující se po
      stisku tlačítka "Procházet" na stránce "Nastavení/Cesty", u příkazů
      "Opravit archiv" a "Převést archiv" stejně jako na několika dalších
      podobných místech. V dřívějších verzích byl pro výběr složky používán
      starší dialog ve stylu Windows XP.

  20. Při obnovení WinRARu z oznamovací oblasti po dokončení operace se okno
      WinRARu zobrazuje za aktivními okny, aby nepřerušilo právě probíhající
      práci uživatele.

  21. Ze seznamu předdefinovaných velikostí dílů archivů v dialogu "Jméno a
      parametry archivu" byla odstraněna položka "650 MB CD" a naopak přidána
      byla velikost "2 GB".

  22. Příkaz "Přejmenovat" nyní označuje současný název souboru až po poslední
      tečku namísto dřívějšího označení celého názvu souboru. Tím lze ještě
      jednodušeji přepsat název souboru při zachování jeho přípony.

  23. Překročí-li velikost vytvářeného SFX archivu velikost 4 GB, zobrazuje se
      nyní chybové hlášení ihned po překročení této hranice, nikoliv až po
      dokončení archivace, jak tomu bylo u starších verzí.

      Systém Windows není schopen spouštět programy, jejichž velikost tuto
      hranici přesahuje.

  24. Přepínač -en, který umožňoval vytvoření RAR4 archivu bez označení konce
      archivu již není nadále podporován.

      Označení konce archivu umožňuje spořádaně přeskočit k archivu přidaná
      externí data, jako například digitální podpis.

  25. Byly opraveny následující chyby:

      a) Při editaci souborů uvnitř archivu typu .rar nebo .zip a aktivní volbě
         "Vytvořit samorozbalovací (SFX) archiv" ve výchozím kompresním profilu
         vytvářel WinRAR namísto aktualizace původních archivů nové
         samorozbalovací archivy.

      b) Při použití přepínačů -oi, -f, -u nebo odpovídajících voleb grafického
         rozhraní mohlo docházet k nesprávnémnu zobrazení pokroku při kompresi.

      c) Příkaz "Vyhledat soubory" s aktivní volbou "Použít všechny tabulky
         znaků" a příkaz "it" z příkazového řádku správně nenacházely texty
         v souborech používajících kódování UTF-16.

zpět