6.20

Verze 6.20

 1. Při aktivní volbě "Automaticky detekovat hesla" v dialogu "Správa hesel" se WinRAR při otevírání archivů chráněných heslem pokusí nalézt uložené heslo odpovídající právě zpracovávanému archivu a automaticky je použít. Tato funkce je dostupná pouze pro archivy typu RAR 5.0 a ZIP, které umožňují rychlou kontrolu správnosti hesla. V případě ZIP archivů existuje malá pravděpodobnost mylného rozpoznání a použití nesprávného hesla. Pokud extrakce ZIP z důvodu nesprávně rozpoznaného hesla selže, můžete se pokusit tuto volbu deaktivovat a odpovídající heslo vložit ručně.
 2. Pokud jsou k extrakci vybrány pouze některé soubory z archivu, bude provedena při započetí extrakce provedena zvláštní analýza archivu. Tato analýza umožňuje správnou extrakci odkazů na soubory i když odkazované soubory nebyly k extrakci vybrány. Tento postup funguje u většiny RAR archivů, kromě dělených archivů uložených na více výměnných médiích a archivů s obzvlášť vysokým počtem odkazů. Tato analýza může v některých případech pomoci snížit množství dat, která je nutno zpracovat při extrakci jednotlivých souborů z částečných solid archivů vytvořených pomocí přepínačů -s a -se.
 3. Pomocí volby "Uložit původní název a čas archivu" na kartě "Možnosti" archivačního dialogu lze do archivu uložit jeho původní název a datum vytvoření. Tyto údaje lze později zobrazit na kartě "Informace" příkazu "Zobrazit informace" a pomocí voleb na kartě "Možnosti" je u archivu zase obnovit. Při obnově těchto informací bude název archivu změněn na uložený původní název a časový údaj archivu změněn na původní datum a čas vytvoření. V režimu příkazového řádku lze původní název a čas archivu uložit pomocí přepínače -ams nebo pouze -am v kombinaci s některým z příkazů pro změnu archivu. Takto uložené hodnoty se zobrazují ve výpisech příkazů "l" a "v" a lze je obnovit pomocí přepínače -amr spolu s příkazem "ch", jako například "rar ch -amr archiv.rar". Při použití přepínače -amr ignoruje příkaz "ch" všechny ostatní přepínače, které by archiv jiným způsobem měnily.
 4. Byla zvýšena rychlost RAR5 komprese špatně komprimovatelných dat na moderních CPU s osmi a více pracovními vlákny. Tato změna se týká všech kompresních metod kromě metody "Nejrychlejší", jejíž výkon zůstává nezměněn.
 5. Byla zvýšena efektivita příkazu "Opravit archiv" pro přeskupené datové bloky v archivech typu RAR5 se záznamem pro opravu dat.
 6. Pokud by se kompresí zvýšila velikost souboru přidávaného do děleného archivu, který není typu "solid", a soubor nezasahuje do dalších dílů archivu, bude takový soubor bez ohledu na pořadové číslo dílu archivován bez komprese. To bylo v dřívějších verzích RARu možné pouze v prvním dílu archivu.
 7. Nově lze dekomprimovat archivy typu .zipx obsahujících odkazy na soubory za předpokladu, že se cílový soubor odkazu v archivu nachází před odkazem a oba tyto soubory byly vybrány k extrakci. Pro úspěšnou extrakci bývá u .zipx archivů s odkazy zpravidla nejvhodnější extrahovat celý archiv najednou.
 8. Byla přidána možnost dekomprese .zst archivů s dalekým přesahem (long range mode) s velikostí slovníku přesahující 128 MB. V dřívějších verzích byla podpora tohoto druhu archivů omezena právě touto velikostí slovníku.
 9. Při aktivní akci po skončení archivace "Vypnout", "Hibernovat", "Uspat" nebo "Restartovat" se ve WinRARu nyní již při započetí operace zobrazí dialog s výzvou k potvrzení či deaktivaci této akce. Nedojde-li do
 10. 30 sekund k výběru, bude dialog zavřen a akce automaticky povolena. Při použití přepínače -ioff se tato výzva zobrazí ve WinRARu, v konzolovém RARu však ne.
 11. V kontextové nabídce seznamu souborů je nyní pro archivy dostupná nová položka "Zobrazit v integrovaném prohlížeči", která umožňuje prohlížení dat archivu samotného ve vestavěném prohlížeči. To může být vhodné například k prohlížení e-mailového archivu obsahujícího UUE přílohy. Běžný příkaz "Zobrazit soubor" vždy zobrazuje obsah archivu. Je-li soubor rozpoznán jako UUE archiv, zobrazily by se tímto příkazem UUE přílohy.
 12. Na záložce "Archiv" dialogu vlastností souboru se nyní u archivů typu RAR5 se záznamem pro opravu dat zobrazuje i velikost tohoto záznamu. V dřívějších verzích se zobrazovala pouze informace o tom, zda je záznam pro opravu dat v archivu přítomen.
 13. Při archivaci ze standardního vstupu pomocí přepínače -si zobrazuje RAR v ukazateli průběhu množství načtených bytů.
 14. Pokud je při přidávání souborů do šifrovaného archivu vloženo nesprávné heslo, zobrazí nyní WinRAR opětovný dotaz na jeho vložení. V předchozích verzích vedlo vložení nesprávného hesla k přerušení operace.
 15. Jsou-li při archivaci použity obě volby "Otestovat archivované soubory" a "Po kompresi odstranit atribut "Archivovat"" nebo odpovídající přepínač z příkazového řádku -t a -ac odstraní nyní WinRAR atribut "Archivovat" až po úspěšné kontrole archivovaných dat. V předchozí verzi byl tento atribut odstraněn i když se při kontrole archivovaných dat objevily chyby.
 16. Hodnota NoDrives v Registru Windows udávající bitovou masku písmen disků, které mají být ve WinRARu skryty se nyní může nacházet i v klíči "HKEY_CURRENT_USER\Software\WinRAR\Policy", což umožňuje ji v případě potřeby nastavit v souboru winrar.ini. Cesta "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies" v klíči HKEY_CURRENT_USER and HKEY_LOCAL_MACHINE je také podporována. V dřívějších verzích se byla podporována pouze cesta "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies" v HKEY_CURRENT_USER.
 17. Byly opraveny následující chyby:
  1. Příkazy modifikující archiv mohly selhávat u některých ZIP archivů s komentáři souborů.
  2. Byl opraven únik paměti při čtení archivů typu .tar.bz2.
  3. Pokud se při konverzi archivů shodoval výchozí a cílový formát archivu, nebyl uložen původní čas archivu i když tato funkce byla v parametrech archivace aktivována.
  4. Při aktivní volbě "Spojit obsah všech dílů archivu" v dialogu nastavení "Seznam souborů", mohla být u dělených archivů udaná hodnota komprimované velikosti složky menší, než odpovídá skutečnosti. Údaj nebral v potaz velikost souborů obsažených v předchozích dílech archivu.
  5. Při extrakci souborů pomocí Průzkumníka Windows se WinRAR pokoušel nastavit bezpečnostní údaje souborů v systému NTFS i když byla odpovídající volba vypnuta.
  6. WinRAR se mohl pokusit číst data mimo určenou oblast paměti při extrakci souborů ze zvláště preparovaných ZIP archivů. Za upozornění na tuto chybu jsme vděčni Bakkerovi ze Zero Day iniciativy firmy Trend Micro.

zpět