7.00

Verze 7.00

 1. Byla přidána podpora kompresních slovníků větších než 1 GB pro archivní formát RAR. Podle velikosti fyzicky dostupné paměti lze volit hodnoty velikosti slovníku až do 64 GB.
  U velikostí slovníku nad 4 GB lze volit i hodnoty, které nejsou mocninami dvou, takže nejste omezeni na hodnoty v řadě 4, 8, 16, 32, 64 a můžete volit i např. 5 nebo 22 GB.
  Archivy se slovníkem větším než 4 GB je možné extrahovat pouze WinRARem 7.0 nebo novějším. Pro extrakci archivů se slovníkem větším než 1 MB je potřeba 64bitová verze WinRARu.
  Zvětšení kompresního slovníku na takto vysoké hodnoty může zlepšit kompresní poměr pro velké soubory se vzdálenými opakujícími se datovými bloky, jako například diskové obrazy virtuálních strojů. Výhodné může být i pro velké sady podobných souborů v solid archivu, jako například několik ISO obrazů softwaru různých verzí či jazykových lokalizací.
 2. WinRAR nyní zobrazuje zprávu s možností přerušit operaci, má-li být extrahován archiv s velikostí slovníku přesahující hranici nastavenou v poli "Největší povolená velikost slovníku pro extrakci" dialogu "Nastavení/Komprese". To může pomoci zamezit neočekávané nadměrné spotřebě paměti.
  Řádková verze WinRARu ve standardním nastavení odmítne extrakci archivů se slovníkem větším než 4 GB. Pomocí přepínačů -md lze povolit extrakci archivů s kompresním slovníkem do určené velikosti včetně. Přepínač -mdx má na rozdíl od -md vliv pouze při extrakci a lze jej přidat do proměnné prostředí RAR bez ovlivnění archivačních operací.
 3. V dialogu "Předvolené velikosti archivu" dostupném z dialogu "Nastavení/Komprese" lze určit velikosti kompresního slovníku, které budou nabízeny v poli "Velikost slovníku" archivačního dialogu.
 4. Při vytváření archivů formátu RAR lze nyní aktivovat nový vyhledávací algoritmus optimalizovaný pro vyhledávání delších a od sebe vzdálenějších bloků opakujících se dat. Tento algoritmus může pomoci zlepšit kompresní poměr a někdy i rychlost komprese pro redundantní data, jako například velké textové soubory.
  Jeho použití však zvyšuje paměťové nároky komprese a pro určité typy dat i její rychlost. Jeho použité lze řídit volbou "Rozsáhlé vyhledávání" v dialogu pokročilých nataveních komprese nebo přepínačem -mcl[+|-]. Je-li vybrána volba "Automatické", použije WinRAR rozsáhlé vyhledávání automaticky v závislosti na kompresní metodě, velikosti slovníku a jiných parametrech.
  Při použití kompresního slovníku nad velikost 4 GB je použití tohoto algoritmu nutné, bude zvolen automaticky a nelze jej deaktivovat.
 5. Volbou "Hloubkové vyhledávání" v dialogu pokročilých nastavení komprese nebo přepínačem -mcx lze navíc aktivovat mnohem pomalejší vyčerpávající vyhledávání, které může za cenu pomalejší komprese poskytnout další zvýšení komprese určitých druhů redundantních dat.
  Pro efektivní funkci tohoto algoritmu je potřeba i Rozsáhlé vyhledávání, které bude v tomto případě aktivováno automaticky.
  Jak rozsáhlé, tak hloubkové vyhledávání neovlivňují kompatibilitu výsledných archivů. Pokud se tedy velikost slovníku udrží v rozsahu 128 KB - 4 GB, bude možné archivy rozbalit v jakékoliv verzi WinRARu větší než 5.0.
 6. Největší přípustná délka cesty k soubory byla zvětšena z 2047 na 65535 znaků.
 7. Byla odstraněna podpora vytváření archivů ve formátu RAR 4.x a odstraněny přepínače a nastavení sloužící k jejímu ovládání. Extrakce těchto archivů tím není dotčena a je nadále podporována.
 8. Byla přidána podpora přenosu označení souborů stažených z Internetu, tzv. "Mark of the Web" ze staženého archivu na extrahované soubory. Přenos tohoto označení lze v nastaveních povolit zcela, pouze pro určené skupiny či určené masky souborů, nebo zakázat.
  Označení stažených souborů / Mark of the Web je informace o bezpečnostní zóně souboru přidávané webovými prohlížeči ke staženým souborům, které může být jinými programy využito pro účely posouzení stupně nebezpečí spojeného s konkrétním souborem. Tato funkce je podporována pouze v programu WinRAR. Řádkový RAR toto označení nepředává bez ohledu na předmětné nastavení.
 9. V nastaveních sloupců seznamu souborů lze nyní aktivovat sloupec "Atributy". WinRAR zde zobrazuje zkratky atributů souboru, jako 'A' pro atribut "Archivovat" nebo 'D' pro složky.
  Pokud konkrétní atribut není WinRARem přímo rozeznáván, bude zobrazeno jeho číselné označení v hexadecimálním formátu pro atributy v systému Windows nebo v oktalovém pro Unixové atributy.
 10. Funkce "Test výkonu počítače" umožňuje přesně určit počet vláken, která budou při testu použita a zkopírovat výsledky do schránky Windows. Nově se zobrazují informace o verzích WinRARu a Windows nebo o CPU a paměti.
 11. Volba "Odstranit zdvojené názvy složek v cílové cestě" na záložce "Nastavení/Volba cest" se nyní vztahuje i na extrakční operace spuštěné z grafického rozhraní WinRARu a na extrakci samostatných archivů do oddělených složek. Pomocí této funkce lze odstranit název jediné nejvyšší složky archivu z cílové cesty extrakce, pokud se tento název shoduje s názvem archivu.
  Například při extrakci archivu Obrazky.rar s jedinou nejvyšší složkou v archivu s názvem "Obrazky" do složky "Obrazky" může být složka "Obrazky" automaticky odstraněna z cílové cesty extrakce, aby nebyla založena dvakrát vnořeně.
  V dřívějších verzích tato funkce pracovala pouze při extrakci jednotlivých archivů a nekontrolovala, zda název složky odpovídá poslední složce určené cílové cesty extrakce.
 12. Volba "Zalamování slov v komentáři" ve skupině "Rozhraní" na kartě "Obecné" dialogu nastavení umožňuje ovládat zalamování slov opři zobrazování komentáře archivu.
 13. Informace o velikosti slovníku v dialogu s informacemi o archivu je nyní dostupná i pro archivy typů .bz2, .lz, .tar.bz2, .tar.gz, .tar.lz a .tar.zst.
 14. Přepínač -ol- umožňuje zabránit archivaci a extrakci symbolických odkazů.
 15. Přepínače -sl[jednotka] a -sm[jednotka] nyní podporují zkratky [k|K|m|M|g|G|t|T] pro kilobyty, tisíce bytů, megabyty, miliony bytů, gigabyty, miliardy bytů, terabyty a biliony bytů. Při použití znaků 'b', 'B' či vynechání údaje bude údaj interpretován v bytech.
  V dřívějších verzích mohl tento údaj být uveden pouze v bytech.
 16. Příkaz SFX TempMode nyní podporuje volitelný parametr @set:user, který umožňuje změnu oprávnění k přístupu k dočasně extrahovaným souborům tak, aby k nim mohl přistupovat pouze aktuální uživatel. Tím lze zabránit jiným místním uživatelům ve změně dočasných souborů, pokud byl SFX archiv spuštěn s oprávněními jiného uživatele.
  Tuto funkci lze aktivovat i volbou "Omezit přístup ke složce" na kartě "Režimy" v dialogu pokročilých nastavení SFX.
  Některé instalátory mohou mít potíže při běhu, pokud budou spuštěny ze složky s takto změněnými oprávněními.
 17. Při archivaci pevných odkazů se již do archivu neukládají informace o jejich oprávněních k přístupu a jejich alternativní datové proudy NTFS. Tyto informace se ukládají pouze pro soubory, na které tyto odkazy ukazují a při extrakci budou podle nich obnoveny i pro odkazy. Tento postup umožňuje zmenšit velikost archivu.
 18. Klávesové zkratky jako Ctrl+A pro výběr všech souborů nebo Alt+E pro extrakci nalezených archivů jsou v okně s výsledkem hledání nyní aktivní již během hledání. V dřívějších verzích byly klávesové zkratky aktivní až po dokončení vyhledávání.
 19. Přepínač -v[jednotka] nyní podporuje symboly 't' a 'T' jako zkratky jednotek terabyty a biliony bytů při udávání velikosti dílů archivu.
 20. WinRAR zobrazuje varování, pokud je vynechán znak pomlčky '-' u některého z parametrů v poli "Další přepínače" v archivačním a extrakčním dialogu WinRARu. Podobně se toto varování zobrazuje při chybějících pomlčkách u přepínačů v proměnné prostředí RAR a souboru rar.ini.
  Dřívější verze nesprávně formátované parametry potichu ignorovaly.
 21. Příkaz "Převést archiv na jiný formát" nyní zobrazuje průběh operace souvisle namísto dřívějších skoků po každém převedeném archivu při zpracování více archivů najednou.
 22. Při zpracování cílů symbolických odkazů se nyní zobrazuje přesnější údaj o pokroku operace.
 23. Nastavením proměnné "Global\Integration=0" v souboru winrar.ini lze deaktivovat volbu "Integrovat WinRAR do Windows" v dialogu WinRARu "Nastavení/Integrace".
 24. 64bitová verze WinRARu standardně používá 64bitové verze SFX modulů. Ty jsou potřeba pro extrakci archivů s kompresním slovníkem o velikosti přesahující 1 GB. 32bitové moduly byly přejmenovány na Default32.SFX, Zip32.SFX a WinCon32.SFX.
 25. Pomocí hodnot MaxDictA a MaxDictE v Registru Windows ve větvi "HKEY_CURRENT_USER\Software\WinRAR\Policy" lze určit největší povolenou velikost kompresního slovníku v gigabytech pro operace komprese a extrakce. Pokud jsou tyto hodnoty nižší, než hodnoty uvedené v nastaveních WinRARu, převáží hodnoty z Registru nad nastavením WinRARu.
 26. Řádkový RAR filtruje z obsahu výstupu na obrazovku znak 27 (escape), protože tento znak lze v některých terminálových aplikacích použít k vkládání příkazů.
  Za upozornění na toto nebezpečí děkujeme Siddharthovi Dushanthovi.
 27. Byly opraveny následující chyby:
  1. Pomocí zvláště upraveného archivu bylo možné změnit označení staženého souboru ("Mark of the Web") předávaného z archivu na extrahovaný soubor a změnit jeho bezpečnostní zónu.
   Za upozornění na toto nebezpečí děkujeme Orange Tsai a NiNi z DEVCORE Research Team ve spolupráci s Trend Micro Zero Day Initiative.
   Knihovna unrar.dll na rozdíl od WinRARu, označení staženého souboru sama nepředává a tuto možnost přenechává volající aplikaci. Tím tato knihovna není zmíněným problémem dotčena.
  2. Obsah pole "Vlastní přípony archivů" na záložce "Nastavení/Integrace" se neukládal, pokud byl k uložení nastavení použit soubor winrar.ini a WinRAR byl spuštěn pod účtem bez správcovských oprávnění.

zpět