4.00 - 20 vylepšení a zrušení podpory Win98,Me,NT

 1. Byla zvýšena rychlost dekomprese archivů typu RAR. V závislosti na typu dat může být extrakce dat oproti předchozím verzím až o 30% rychlejší.

  Z tohoto zrychlení těží jak obecný kompresní algoritmus RARu, tak  většina specializovaných metod pro kompresi multimediálních dat.  Jediný kompresní modul, na který tato změna nemá vliv, je algoritmus  pro kompresi textu.
 2. Změny v podpoře formátu ISO:
  1. Podpora UDF byla byla zvýšena na úroveň revize UDF 2.50. To umožňuje většiny ISO obrazů disků Blu-ray.
  2. Při práci s UDF ISO souborem se číslo verze UDF zobrazuje v adresním řádku WinRARu za názvem formátu "UDF" a v dialogu s informacemi  o archivu.
  3. Při extrakci složek z WinRAR ze souborů formátu UDF a ISO9660 WinRAR nyní nastavuje datum změny složky.
 3. Změny v dialogu zadání hesla:
  1. WinRAR používá stejný druh dialogu pro vložení hesla při archivaci  a extrakci, takže volba "Zobrazit heslo" je dostupná i při extrakci.
  2. Nový dialog pro správu hesel, dostupný pomocí tlačítka  "Správa hesel...", umožňuje uložení často používaných hesel  a jejich pojmenování pro snazší přístup. Takto uložená hesla  můžete později v dialogu vložení hesla vybrat z rozbalovacího seznamu  nebo pomocí funkce automatického doplňování.

   Při používání této funkce mějte prosím na paměti, že hesla uložená  v tomto dialogu nejsou šifrována a kdokoliv, kdo má přístup k vašemu  počítači, se může dozvědět jejich obsah. Používejte funkci "Správa hesel" pouze pokud váš počítač je chráněn  proti neautorizovanému přístupu.
  3. V dialogu vložení hesla je při extrakci více archivů najednou dostupná  volba "Použít pro všechny archivy". Tak lze jednou zadané heslo použít  pro více archivů najednou bez jeho opětovného zadání.

   Aktivujete-li tuto volbu a vložíte prázdné heslo, přeskočí WinRAR  všechny šifrované archivy.
  4. Na rozdíl od předchozích verzí nepoužívá WinRAR heslo ze standardního  profilu komprese při extrakci archivů.

   Pokud chcete použít jedno heslo při extrakci všech šifrovaných archivů,  můžete použít funkci "Správa hesel", vložit heslo, aktivovat pro něj  volbu "Použít pro všechny archivy" a nastavit "*" jako masku souborů.
 4. V systému Windows 7 se pokrok aktuální operace zobrazuje i  prostřednictvím ikony WinRARu v panelu úloh. Tuto vlastnost lze potlačit  volbou "Zobrazit průběh v panelu úloh" na kartě Obecné v dialogu  nastavení WinRARu.
 5. Bylo provedeno mnoho vylepšení podpory Unicode pro spolehlivější  zpracování souborů s názvy obsahujícími znaky národních abeced. Mezi  tato vylepšení patří:
  1. vylepšená podpora Unicode v příkazech "Přejmenovat", "Vyhledat",  "Převést archiv na jiný formát" a jiných, dále v panely se stromem  složek, v dialogu vložení hesla a dalších částech uživatelského  prostředí WinRARu
  2. správné zobrazení rozšířených znaků u WinRARem přidaných položek  kontextové nabídky Windows
  3. Podpora Unicode v překladových souborech .lng, což umožňuje použití  tohoto způsobu překladu v jazycích vyžadujících Unicode.
 6. Byla změněna syntaxe přepínače -x<soubor>. Nyní je možné zadat masku  k vyloučení složek. Aby maska platila jako maska složky, musí končit  znakem '\' - například -x*tmp*\ nebo -x*\temp\
 7. Nový režim zpracování cest souborů "Extrahovat relativní cesty" umožňuje extrakci pouze té části cesty souboru v archivu, která se nachází  v aktuální složce při procházení archivu. Tato položka se nachází  na kartě Pokročilé dialogu nastavení Extrakce

  Pomocí této funkce je možné neextrahovat pouze potřebnou část cesty  souboru v archivu. Nacházíte-li se při procházení archivu například  ve složce "Zaloha\Data" a extrahujete složku "Obrazky", bude tato  složka extrahována jako "Obrazky" a ne jako "Zaloha\Data\Obrazky".

  Tato volba je nyní standardně aktivována, je však možné ji změnit  na hodnotu odpovídající původnímu standardnímu chování - k tomu  je třeba na kartě Obecné v dialogu nastavení zvolit možnost  "Extrahovat úplné cesty" a toto nastavení uložit.
 8. Byla ukončena podpora Windows 98, Windows Me a Windows NT jak programem  WinRAR, tak samorozbalovacími moduly. Nejnižší podporovanou verzí Windows  je Windows 2000.

  Potřebujete-li s WinRARem pracovat ve starších verzích Windows, je možné  z adresy ftp://ftp.rarlab.com/rar stáhnout a nainstalovat některou ze  starších verzí WinRARu
 9. Při extrakcí archivů typu TAR, TAR.GZ nebo TAR.BZ2, které obsahují pevné  nebo symbolické odkazy, na disk s formátem NTFS budou tyto odkazy rovněž  vytvořeny. Ve verzi Windows Vista a novějších budou symbolické odkazy  vytvořeny jako symbolické a pevné jako pevné, ve starších verzích budou  všechny odkazy vytvořeny jako pevné.

  Při extrakci takovýchto archivů na disk se systémem souborů FAT32 budou  odkazy v archivu ignorovány.
 10. Bylo optimalizováno zpracování záchranných segmentů archivu. Tato operace  nyní provádí méně posunů uvnitř souborů, díky čemuž jsou tyto operace nyní  výkonnější.
 11. Ve Windows 7 lze při extrakci ve WinRARu zvolit jako cíl Knihovnu a soubory budou extrahovány do standardní složky pro ukládání souborů v Knihovně.
 12. Příkaz "Výpis souborů" nyní nabízí možnost výběru formátu výpisu mezi HTML,  textem ve formátu Unicode a Prostým textem. Oproti předchozím verzím jsou  znaky systému Unicode zachovány jak při výpisu ve formátu Unicode, tak  v HTML. Při použití těchto formátů se správně zobrazí i názvy souborů  používající znaky národních abeced.
 13. Pole pro výpis zpráv samorozbalovacích modulů s grafickým rozhraním nyní  zobrazuje pouze stav operace a chybová hlášení. Výpis názvů všech  rozbalovaných souborů byl odstraněn z důvodu snížení paměťové náročnosti  extrakce archivů s velkým počtem souborů a zrychlení celé operace. Tím je  také snazší nalézt ve výpisu případná chybová hlášení, která se již  neztrácí mezi názvy všech extrahovaných souborů.
 14. Samorozbalovací archivy s grafickým rozhraním nyní zobrazují tlačítko  s názvem "Extrahovat" namísto "Instalovat", pokud se v komentáři archivu  nenacházejí příkazy "Setup" nebo "Presetup". Pokud nepotřebujete spouštět  žádné přídavné instalační programy, ale přejete si zobrazit tlačítko  "Instalovat", je možné vložit prázdný příkaz "Setup=<>". Takovýto příkaz nebude WinRARem vykonán, ale způsobí změnu textu tlačítka.
 15. Při opravě archivů se záznamem pro opravu dat nebo záchrannými segmenty  zobrazuje WinRAR nad ukazatelem průběhu i aktuální procentní údaj  o postupu operace.
 16. Při vytváření archivů s autodetekcí velikosti dílů na discích se  souborovými systémy FAT a FAT32 omezí WinRAR velikosti jednotlivých dílů  na 4 GB bez jednoho bytu. Tyto souborové systémy nepodporují soubory  o velikosti 4 GB a větší.
 17. Čeká-li WinRAR při aktivované volbě "Počkat na ukončení předchozích  instancí WinRARu" na dokončení operace v jiném okně, lze tlačítkem  "Pokračovat" vynutit pokračování v operaci i přes ostatní běžící kopie. Takto obnovená operace již na další kopie nečeká a proběhne nezávisle  na nich.
 18. Při úpravě souboru ze šifrovaného RAR nebo ZIP archivu externím editorem a jeho opětovném uložení do archivu se již zobrazuje pouze jeden dialog  k vložení hesla. Předchozí verze WinRARu zpravidla vložení hesla  vyžadovaly jak při extrakci souboru k úpravě, tak při jeho opětovné  archivaci. S jediným zadáním hesla se zpracovávaly pouze archivu  se šifrovanými názvy souborů.
 19. Byla přidána nový návratová hodnota 10 ("Nezpracován žádný soubor")  Tuto hodnotu vrací jak RAR, tak WinRAR při volání operací archivace,  extrakce, mazání či opravy archivu, pokud tato operace nenalezla žádné  soubory, odpovídající zadané masce souborů a ostatním podmínkám.
 20. Dialog s dotazem na přepsání souboru nyní nabízí více místa k zobrazení  názvu souboru, čímž se lépe zobrazují dlouhé názvy souborů.
 21. Přepínač -ep3 nyní konvertuje a ukládá nejen písmenné označení disku,  ale i UNC cesty. Například cesta \\server\slozka bude při extrakci  převedena na tvar __server\slozka a při extrakci opět obnovena na původní  tvar \\server\slozka při extrakci souborů s použitím přepínače -ep3.
 22. V dialogu pokročilých nastavení extrakce je nyní možné volbou  "extrakce na pozadí" určit, že extrakce bude standardně probíhat  na pozadí. Hodnotu této volby a všech ostatních nastavení z tohoto  dialogu můžete tlačítkem "Uložit nastavení" na kartě Obecné uložit  jako standardní nastavení.

  Volba "Archivace na pozadí" ze standardního profilu komprese již nemá  na operaci extrakce vliv.
 23. Tlačítko "Režim..." v dialogu průběhu operace je nyní dostupné i při  extrakci nebo testování archivů. Jeho pomocí lze vyvolat dialog  "Parametry operace", kde lze nastavit volbu "Po dokončení operace  vypnout počítač".

  Tento dialog byl dříve dostupný pouze při archivaci.
 24. Byly opraveny následující chyby:
  1. při přejmenování souboru v archivy se mohlo stát, že byly přejmenovány i jiné soubory se stejným názvem, nacházející se v jiných složkách  stejného archivu
  2. v předchozích verzích se v dialogu Informace o archivu u dělených  archivů typu CAB zobrazovala nesprávná celková komprimovaná velikost
  3. příkazy 'U' (přidat a aktualizovat) a 'F' (aktualizovat) mohly při  použití ve spojení se ZIP archivy aktualizovat i soubory, které nebyly zadány v příkazovém řádku, pokud se soubory stejného jména nacházely  v aktuální složce na disku i v archivu. Tato chyba neměla vliv  na operaci Přidat soubory do archivu ('A').

zpět