6.00

   Verze 6.00

   1. V dialogu při zjištění chyb při čtení souboru přibyly volby "Ignorovat"
      a "Ignorovat všechny".
      Volba "Ignorovat" umožňuje operaci dokončit pouze s doposud přečtenou
      částí souboru, pomocí volby "Ignorovat všechny" lze toto chování použít
      na všechny budoucí chyby při čtení v této operaci.

      Pokud například archivujete soubor, jehož část nelze přečíst nebo je
      uzamčena jiným procesem, bude při volbě "Ignorovat" do archivu uložena
      pouze část souboru před nečitelnou oblastí.

      Tím lze zabránit přerušení velkých a časově náročných operací, je však
      třeba mít na paměti, že soubory, u nichž byla chyba při čtení ignorována,
      nebudou v archivu úplné.

      Je-li zároveň aktivní přepínač -y, bude volba "Ignorovat" standardně
      použita pro všechny soubory.

      Dřívější volby "Opakovat" a "Zrušit" jsou i nadále k dispozici.

   2. V režimu příkazového řádku vrací RAR při výskytu chyb při čtení návratovou
      hodnotu 12. Tato hodnota bude použita pro všechny volby v chybovém
      dialogu, včetně nové volby "Ignorovat".

      V dřívějších verzích bývala při chybách při čtení vracena obecnější
      chybová hodnota závažné chyby 2.

   3. Při extrakci více archivů zároveň lze novým nastavením
      "Extrahovat archivy do" na kartě "Volby" extrakčního dialogu extrahovat
      jednotlivé archivy do podsložek v cílové cestě či umístění archivu, nebo
      bez podsložek přímo do umístění archivu.

      Toto nastavení nahrazuje dřívější "Extrahovat archivy do podsložek" a je
      dostupná pouze je-li pro operaci vybráno více archivů najednou.

   4. Nový přepínač -ad2 umožňuje umístit extrahované soubory přímo do složky
      archivu, na rozdíl od -ad1 však bez vytvoření podsložky pro každý
      extrahovaný archiv.

   5. Volba "Další přepínače" na kartě "Volby" archivačního a extrakčního
      dialogu umožňuje vložit přepínače režimu příkazového řádku, jejichž
      vlastnosti mají být pro operaci aktivovány.
      To může být užitečné, je-li potřeba pro určitou operaci aktivovat
      vlastnosti, pro které v grafickém režimu není dostupná odpovídající volba.

      Prosím používejte toto nastavení pouze pokud jste opravdu dobře seznámeni
      s principem funkce a významem použitých přepínačů.

   6. Parametry komprese pro funkci "Test výkonu" byly změněny na velikost
      slovníku 32 MB a kompresní metodu "Normální". To odpovídá standardním
      nastavením pro RAR5 a pro odhad typického výkonu se hodí více, než
      dřívější hodnoty 4 MB "Nejlepší", které byly určeny pro formát RAR4.

      Současné výsledky této funkce nelze přímo porovnávat s výsledky dřívějších
      nastavení. Nové parametry operace vedou k odlišným výsledkům,
      pravděpodobně lepším díky nyní osmkrát většímu kompresnímu slovníku.

   7. Při extrakci jednotlivých souborů z dělených solid archivů se WinRAR nyní
      pokouší přeskočit díly před výskytem extrahovaných souborů a začít
      extrakci dílem, který se nachází co možná nejblíže požadovaným souborům
      a má vyprázdněné solid statistiky.

      Solid statistiky WinRAR standardně vyprazdňuje na začátku všech dostatečně
      velkých dílů solid archivů kdykoliv je to možné. U takových archivů může
      být nyní extrakce souborů "z prostředka" archivů rychlejší.

      Při extrakci celých archivů nemá tato změna na rychlost extrakce vliv.

   8. V dřívějších verzích se WinRAR pokoušel extrahovat celý dělený archiv,
      byla-li extrakce započata pozdějším dílem a byl-li první díl dostupný.
      Nyní se tak WinRAR chová pouze tehdy, jsou-li dostupné všechny díly před
      zvoleným dílem.

   9. WinRAR nyní zobrazuje varování při ukončení programu, pokud byly soubory
      z archivu změněny externí aplikací, ale nemohly být nahrány zpět do
      archivu, protože je externí aplikace stále blokuje. Toto varování obsahuje
      seznam dotčených souborů a umožňuje WinRAR ukončit a změny ztratit, nebo se
      vrátit do WinRARu a pokusit se ukončit předmětnou externí aplikaci.

      Dřívější verze WinRARu zobrazovaly varování při započetí editace souboru
      z archivu, nepřipomínaly ale tento problém při ukončení WinRARu.

  10. Volba "Přesunout do Koše" v sekci "Odstranit archiv po extrakci" nyní
      umožňuje přesunout mazané archivy do Koše namísto jejich nevratného smazání.

  11. Nový příkaz "Vymazat historii..." v nabídce "Možnosti" umožňuje vyprázdnit
      seznam naposledy otevřených archivů v nabídce "Soubor" nebo dříve zadané
      hodnoty z rozbalovacích seznamů v různých dialozích, například názvy
      archivů v archivačním dialogu nebo cílové cesty v dialogu extrakčním.

  12. Volby "Čas souborů" na kartě "Pokročilá nastavení" jsou nyní dostupné i
      pro archivy typu 7z. Při extrakci takových archivů nyní WinRAR dokáže
      nastavit i čas vytvoření a čas posledního přístupu.

  13. Nová skupina nastavení "Položky podnabídky >>Nový<<" ve skupině "Položky
      kontextových nabídek" v dialogu "Integrace" umožňují odstranit položky
      "WinRAR archiv" a "WinRAR ZIP archiv" z podnabídky při vytváření nového
      souboru ve Windows.

      Nová hodnota tohoto nastavení bude aktivována až po potvrzení jak tohoto,
      tak nadřízeného dialogu "Nastavení".

  14. Před příkazy Setup a Presetup v SFX skriptech lze modifikátor <Max>, <Min>
      nebo <Hide>, jehož pomocí lze cílový program spustit v minimalizovaném,
      maximalizovaném nebo skrytém okně.

      Například:
      Setup=<Hide>setup.exe

  15. Pro SFX moduly je nyní možné nastavit volitelné druhé logo s vysokým
      rozlišením. Je-li takové logo nastaveno, bude SFX modulem použito
      spuštění archivu v systému Windows s vysokým DPI.
      Tím lze dosáhnout vyšší kvality zobrazení než zvětšením standardního loga.

      Toto logo lze nastavit buď volbou "Logo SFX s vysokým rozlišením"
      v dialogu "Pokročilé možnosti SFX" či druhým použitím přepínače -iimg
      v režimu příkazového řádku.

      Doporučená velikost takového loga ve formátu PNG je 186x604 pixelů.

  16. V případě, že je právě ve WinRARu otevřený archiv odstraněn či přesunut
      jiným programem, oznamuje WinRAR tuto okolnost zablikáním titulku okna
      a zobrazením textu "Nedostupný" před názvem archivu v titulku okna
      i položce v panelu úloh.

  17. Volba "Souhrnné informace" v dialogu "Přehled informací o souborech" se
      nyní nazývá "Záhlaví a souhrnné informace" a lze jí kromě souhrnných
      informací přidat i záhlaví sloupců výpisu.

  18. Je-li WinRAR spuštěn z kontextové nabídky v systému Windows s více
      monitory, budou okno průběhu operace i dialogy zobrazeny na stejném
      monitoru, na kterém se nacházela původní kontextová nabídka.

      Základní podpora provozu v systémech s více monitory pro příkazy
      z integrace do Průzkumníka Windows byla přítomna i v předchozích verzích,
      nyní však byla rozšířena na operace spuštěné pomocí klávesnice a přesunutí
      souborů na archiv pomocí myši.

  19. Nový přepínač -imon<číslo> umožňuje výběr monitoru, na kterém se má
      zobrazit dialog průběhu operace při spuštění z příkazového řádku.

      Pomocí -imon1 lze tyto dialogy zobrazit na prvním, pomocí -imon2 na druhém
      monitoru. Například při spuštění příkazu "WinRAR x -imon2 archiv" spustí
      extrakci archivu na druhém monitoru.

      Tento přepínač se projeví pouze u příkazů spuštěných z příkazového řádku,
      na grafický režim WinRARu, stejně jako na konzolový RAR, nemá žádný vliv.

  20. Přepínačem -idn lze potlačit výpis názvů jednotlivých souborů při
      archivačních, extrakčních a několika dalších operacích konzolového RARu.
      Jiné výpisy a celkový pokrok operace tím nejsou dotčeny.

      Pomocí tohoto přepínače lze omezit vizuální zátěž a velikost výstupu na
      konzolu při archivaci nebo extrakci většího množství malých souborů.
      Jeho použití však může vést k drobným chybám v zobrazení, jako např.
      přepsání několika posledních znaků chybového hlášení ukazatelem průběhu.

  21. Dřívější přepínač "-im - zobrazit více informací" byl změněn na
      "-idv - zobrazit podrobné výpisy" pro větší konzistenci s přepínači pro
      ovládání výpisu zpráv konzolového RARu -id[c,d,p,q] a k zamezení případné
      záměně s novějším přepínačem -imon.

      Pro zachování kompatibility podporuje WinRAR na neurčito jak -im,
      tak -idv, v budoucnu však tato podpora může být odstraněna.

  22. V názvu kompresních profilů lze použít proměnnou %arcname%, která bude při
      zobrazení názvu profilu v podnabídkách nahrazena skutečným názvem archivu.
      To může být výhodné například při využití takového profilu v kontextové
      nabídce Windows, kde pak lze například vytvořit kompresní profil pro
      vytvoření ZIP archivu s určitým názvem a profil pojmenovat
      "Přidat do %arcname%". Tento profil se pak v kontextové nabídce zobrazí
      přímo s názvem archivu, který bude operací vytvořen.

  23. Obsah okna s diagnostickými zprávami lze nyní klávesovými zkratkami Ctrl+C
      a Ctrl+Ins zkopírovat do schránky.

  24. Popisný text ikony v hlavním panelu Windows nyní umožňuje zobrazení
      delšího textu, než začne být automaticky zkracován. Text se nyní také
      zkracuje uprostřed, takže zůstává viditelný jak druh, tak pokrok operace.

  25. Při čisté instalaci WinRARu bez přítomnosti předchozích kompresních
      profilů bude volba "Uložit tyto soubory bez komprese" v nových kompresních
      profilech nastaveno na hodnotu:

        *.rar *.zip *.cab *.7z *.ace *.arj *.bz2 *.gz *.lha *.lzh
        *.taz *.tgz *.xz *.txz

      Tuto hodnotu můžete v kompresním profilu kdykoliv změnit a nové nastavení
      uložit.

      V dřívějších verzích bylo toto pole u čistých instalací prázdné.

  26. V historii cílových cest jsou nyní cesty s koncovým lomítkem a bez něho
      považovány za shodné a zobrazuje se pouze položka bez koncového lomítka.
      V dřívějších verzích zabíraly takové záznamy dvě samostatná místa.

  27. Byl odstraněn specializovaný kompresní algoritmus pro spustitelné soubory
      pro procesor Itanium. V souvislosti s tím byla odstraněna i volba "Použít
      kompresi spustitelných souborů Itanium" a odpovídající přepínač -mci.
      Archivy vytvořené tímto algoritmem lze i nadále dekomprimovat.

  28. Byly opraveny následující chyby:

      a) Příkazy "Zamknout archiv", "Přidat komentář archivu" a "Ochránit archiv
         před poškozením" nebylo možno použít na více archivů vybraných
         v seznamu souborů najednou.

      b) Proces běžícího SFX archivu se ve Windows 10 správně neukončoval,
         byl-li v archivu použit příkaz "Setup" a "SetupCode", neobsahoval
         příkaz "TempMode" a spuštěný instalační program běžel déle než 8 minut.

      c) Kompresní profily s uvozovkou v názvu nebylo možno volat z kontextové
         nabídky.

zpět