Dialog Jméno a parametry archivu: karta Zálohování


Vymazat obsah cílového disku před archivací

Před započetím archivace budou vymazány všechny soubory a složky na cílovém disku. Vytváříte-li dělený archiv, budou takto vymazány cílové disky všech dílů archivu, aby bylo možné archivovat i na neprázdné diskety. Ujistěte se však, že tyto diskety neobsahují žádná hodnotná data. Tato volba má vliv pouze při vytváření archivu na disketách, není možné takto vymazat pevný disk.

Přidat pouze soubory s nastaveným atributem "Archivovat"

Do archivu budou vloženy pouze ty soubory, které mají nastaven atribut "Archivovat". Složky budou přidány bez ohledu na nastavené atributy. Tato volba je vhodná pro účely zálohování.

Po kompresi odstranit atribut "Archivovat"

U úspěšně archivovaných souborů bude odstraněn atribut "Archivovat". Atributy složek nebudou dotčeny. Tato volba je vhodná pro účely zálohování.

Otevírat i sdílené soubory

Umožňuje zpracovat i soubory, které jsou právě otevřeny jinou aplikací pro zápis. Toto může být nebezpečné, protože umožní archivovat soubor i ve chvíli, kdy je právě jinou aplikací modifikován. Tuto volbu je nutné používat s velkou opatrností.

Vytvořit jméno archivu podle masky

Připojí za jméno vytvářeného archivu údaj o aktuálním datu a času. Vhodné pro denní zálohování. Časový údaj je formátován podle zadané masky, podrobnosti o jejím formátu najdete v kapitole přepínač -ag.

Zachovat předchozí verze souborů

Při použití této volby zachová WinRAR v archivu i starší verze souborů, které se v archivu již nacházejí. Starší verze jsou přejmenovány na 'nazev_souboru;n', kde 'n' je číslo předchozí verze souboru. Tato funkce je dostupná pouze pro archivy formátu RAR.

Protože tato volba v archivu automaticky vytváří soubory s názvy 'nazev_souboru;n', je při jejím použití vhodné vyhnout se archivaci souborů s názvy odpovídajícími tomuto schématu. V opačném případě hrozí riziko, že kombinací názvu zdrojového souboru a automaticky vytvořeného názvu v archivu vznikne několik souborů stejného názvu.

zpět