Dialog nastavení Komprese


Tento dialog můžete aktivovat příkazem "Nastavení…" v nabídce Možnosti a volbou karty "Komprese". Dále je popsán obsah tohoto dialogu. Většinu nastavení komprese lze provést pomocí tlačítka Profily komprese/Vytvořit výchozí.

Podrobnější informace o významu jednotlivých nastavení komprese najdete v kapitole Volba optimálních nastavení archivace.

Profily komprese/Vytvořit výchozí

V dialogu, který se zobrazí po stisku tohoto tlačítka, můžete nastavit výchozí hodnoty pro většinu nastavení komprese. Je zde k dispozici nápověda, kdykoliv stačí stisknout tlačítko "Nápověda" a obdržíte podrobný popis všech voleb.

Volby, které v tomto dialogu nastavíte, budou uloženy ve výchozím profilu komprese, který se jmenuje "Výchozí profil" a jsou automaticky aktivovány před každou archivací.

Některá z nastavení ve výchozím kompresním profilu jsou používána nejen při přidávání souboru do archivu, ale také při jiných změnách archivu. WinRAR v takových případech ze výchozího profilu použije jen ta nastavení, která jsou ke konkrétní operaci potřeba. Při extrakci souborů nepoužívá WinRAR žádná nastavení ze výchozího profilu komprese.

Profily komprese/Správa profilů

Po stisku tohoto tlačítka se otevře dialog pro správu profilů komprese – dialog Správa profilů – ve kterém můžete mazat nebo měnit parametry existujících profilů. Můžete například některý profil přejmenovat nebo jej nastavit jako výchozí. Více informací najdete v nápovědě k tomuto dialogu.

Předvolby dělených archivů/Předvolené velikosti archivů…

Tímto tlačítkem vyvoláte dialog Předvolené velikosti dílů archivu, ve kterém můžete upravit seznam předdefinovaných velikostí dílů při vytváření dělených archivů. Takto definované velikosti pak uvidíte v nabídce "Rozdělit archiv po..." v dialogu Jméno a parametry archivu.

Typy souborů, které mají být přednostně otevírány jako archivy

Touto volbou lze ovlivnit zpracování při dvojitém kliknutí nebo stisku klávesy Enter na některé položce v seznamu souborů v režimu správy souborů. Zpracování souborů s typickými příponami archivních formátů, jako např. .rar nebo .zip není touto volbou dotčeno.

Vložte jednu či více mezerami oddělených masek souborů, které má WinRAR při otevření zpracovat jako archivy. Všechny soubory s příponami, které WinRAR nerozeznává jako přípony archivů budou při stisku klávesy Enter nebo dvojitém kliknutí buďto spuštěny, nebo otevřeny ve výchozím programu, přiřazeném této příponě v systému Windows. Není-li v tomto nastavení například uvedena maska *.exe, budou i samorozbalovací archivy namísto zobrazení jejich obsahu přímo spuštěny.

Odpovídá-li právě spouštěný soubor některé se zde uvedených masek, pokusí se WinRAR nejdříve rozpoznat, zda se v souboru nachází některý z podporovaných archivních formátů. Až pokud žádný podporovaný archiv nenalezne, spustí WinRAR tento soubor obvyklým způsobem. Tato volba nemá vliv na postup při otevírání souborů uvnitř archivů a soubory z archivů budou při přímém otevření zobrazeny v přidruženém programu.

Archivy se známými i neznámými příponami lze nezávisle na této volbě procházet stiskem klávesové zkratky Ctrl+PgDn na názvu souboru v seznamu souborů WinRARu.

zpět