Přepínač -AG[formát] - vytvořit jméno archivu podle masky


Umožňuje přidat při vytváření či změně archivu za název souboru s archivem řetězec vytvořený podle zadané masky z aktuálního data a času. To může být užitečné například při tvorbě denních záloh.

Formát řetězce je určen volitelným parametrem formát, pokud není zadán, bude použito "YYYYMMDDHHMMSS". Formátovací řetězec může obsahovat následující znaky:

Y rok
M měsíc
MMM měsíc jako text (Led, Úno, atd.)
W číslo týdne (týden začíná pondělím)
A den v týdnu (pondělí je 1, neděle 7)
D den v měsíci
E den v roce
H hodina
M minuta (pokud se vyskytuje za hodinou)
I minuta (bez ohledu na pozici)
S sekundy
N pořadové číslo archivu. WinRAR se pokusí najít existující archiv se stejným názvem, jako má právě vytvářený archiv, a pokud jej najde, zvyšuje pořadové číslo tak dlouho, až nalezne dosud nepoužitý název souboru (tedy ještě neexistujícího pořadového čísla).
Tento formátovací znak není podporován při vytváření dělených archivů.
Při použití tohoto formátovacího znaku při operacích jiných než archivaci (například při extrakci) zvolí WinRAR archiv s názvem, který leží v pořadí před prvním nepoužitým názvem (při souvislé řadě archivů tedy zpravidla archiv s nejvyšším pořadovým číslem), nebo, pokud žádný takový archiv nenalezne, zvolí hodnotu 1.

Každý z výše uvedených formátovacích znaků reprezentuje jeden znak příslušného údaje, který bude ke jménu archivu přidán. Tak například jediné “W“ připojí pouze jednotkovou část pořadového čísla týdne, “WW“ pak vyústí ve správný dvoumístný údaj. Podobně “YY“ přidá dvoumístný údaj o roce, “YYYY“ kompletní – a “YYYYY“ bude jedno “Y“ ignorovat a připojí je ke jménu jako takové.

Je-li jako první znak specifikace formátu uvedeno '+', bude proměnný řetězec vložen před základní jméno souboru a nikoliv za něj.

Uvedete-li jako první znak formátovacího řetězce 'F', určují jeho zbývající znaky výchozí formát pro tento přepínač pro případ, že bude při spuštění RARu uveden bez formátovacího řetězce. Význam tohoto přepínače ve tvaru -agf<vychozi_format> leží hlavně v možnosti jeho použití v souboru rar.ini či proměnné RAR a následné aktivaci přepínače bez formátovacího řetězce, kdy bude formát převzat z nastavené výchozí hodnoty.

Formátovací řetězec může obsahovat vložený text, uzavřený ve složených závorkách – “{“ a “ }“. Takový text nebude interpretován a bude bude přímo vložen do výsledného jména souboru.

Všechny ostatní znaky jsou do jména archivu přidány beze změny.

Při použití tohoto přepínače k práci s existujícím archivem je třeba mít na paměti, že výsledné jméno archivu se pravděpodobně bude od původního lišit – a WinRAR v takovém případě namísto původního vytvoří či otevře nový archiv. Pokud je - například pro účely jeho dalšího zpracování - třeba znát výsledný název archivu, lze přepínačem -log uložit název archivu do souboru, odkud bude poté jiným programem načten a dále použit.

Příklady

1) použití standardního formátu YYYYMMDDHHMMSS

WinRAR a -ag zaloha

2) použití formátu DD-MMM-YY

WinRAR t -agDD-MMM-YY zaloha

3) formát YYYYMMDDHHMM, s datem vloženým před základní jméno ‘zaloha’

Winrar a -ag+YYYYMMDDHHMM zaloha

4) formát YYYY-WW-A s popisem údajů

Winrar a –agYYYY{rok}-WW{tyden}-A{den_v_tydnu} zaloha

5) použijete-li generovaný formát jména archivu YYYYMMDD a automatické generování pořadového čísla, můžete vytvářet unikátní jména archivů i tehdy, vytváříte-li více archivů se stejným jménem a formátem YYYYMMDD v jeden den.

WinRAR a -agYYYYMMDD-NN zaloha

zpět