Příkaz "Převést archivy"


Tento příkaz umožňuje převést archiv z jednoho formátu na jiný. Je dostupný v obou režimech WinRARu, tedy režimu správy souborů a správy archivu. V režimu správy souborů můžete vybrat více souborů a složek, které mají být zpracovány, WinRAR v nich vyhledá archivy a tyto potom převede. V režimu správy archivu je standardně zpracováván pouze právě otevřený archiv. Dialog "Převod archivů" umožňuje změnu několika parametrů převodu níže popsanými volbami.

Archivy k převedení

Seznam archivů, které mají být tímto příkazem zpracovány. Se seznamem lze pracovat tlačítky "Přidat" či "Odstranit". Tlačítko "Odstranit" přitom skutečně ovlivňuje pouze tento seznam, fyzicky žádné soubory nemaže.

Zobrazený obsah tohoto seznamu se mění v závislosti na nastavení v následujícím poli – seznamu povolených formátů.

Typy archivů

Zde můžete vybrat typy archivů, které mají být zpracovány. Za jednotlivými formáty může následovat číselný údaj, znamenající počet souborů v aktuálním výběru, které tomuto formátu odpovídají. Například "zip(12)" znamená, že WinRAR našel 12 ZIP archivů. Není-li u typu údaj uveden, nebyly žádné archivy daného typu nalezeny.

Nastavení převodu/Nejnižší povolený kompresní poměr

Tato volba umožňuje nastavit nejnižší kompresní poměr – podíl <velikost nového  archivu>/<velikost  původního  archivu > v procentech – který je po konverzi přijatelný. Výchozí hodnota 100 znamená, že pokud by nový archiv byl větší než původní, bude zachována originální verze. Je-li tato volba deaktivována, pracuje WinRAR bez ohledu na velikostní zisk při rekompresi.

Nastavení převodu/Komprese

Tlačítko "Komprese" aktivuje dialog, ve kterém můžete změnit nastavení komprese při převodu archivů, například cílový typ archivu nebo druh kompresního algoritmu. Podrobnosti o tomto dialogu naleznete v popisu dialogu Jméno a parametry archivu.

Nastavení převodu/Složka pro umístění převedených archivů

Zde můžete zadat složku, do které budou uloženy výsledné archivy po převodu. Pokud uvedená složka neexistuje, pokusí se ji WinRAR vytvořit. Je-li toto pole prázdné, budou převedené archivy vytvořeny ve stejných složkách jako zdrojové archivy.

Nastavení převodu/Smazat původní archivy

Zaškrtnutím tohoto pole lze zvolit smazání původních archivů po jejich úspěšném převodu.

Mají-li původní a nové archivy stejné jméno a leží ve stejné složce (například při nepoužité volbě "Složka pro umístění převedených archivů"), budou původní archivy po převodu smazány bez ohledu na tuto volbu.

Nastavení převodu/Vynechat šifrované archivy

Je-li tato volba aktivována, budou při převodu vynechány všechny archivy obsahující šifrované soubory. To může být užitečné, pokud má převod archivů proběhnout bez zásahu uživatele a proto nesmí být zobrazován dialog k zadání hesla.
Pokud však všechny archivy používají stejné známé heslo, je další možností tuto možnost deaktivovat a namísto ní volbou v nabídce Soubor nastavit standardní heslo.

Tlačítko "Uložit"

Tímto tlačítkem je možné uložit veškerá nastavení, provedená v tomto dialogu, mimo seznamu archivů k převedení. Při příštím otevření tohoto dialogu budou uložené hodnoty automaticky vyplněny – lze tak snadno uložit nejčastěji používanou sadu nastavení.

Poznámky

  1. WinRAR považuje nový archiv za úspěšně vytvořený a zachová jej pouze tehdy, byl-li úspěšně vytvořen, otestován a dekomprimovaná velikost jeho souborů se shoduje s dekomprimovanou velikostí souborů z původního archivu.
  2. Pokud je to možné, zachová WinRAR původní komentáře archivů. Pokud však byl uživatelem v nastaveních komprese – po stisku tlačítka "Komprese" – zadán jiný, má tento přednost a bude použit. Komentáře jednotlivých souborů se nepřevádějí. Jiná zvláštní data, jako bezpečnostní údaje souboru a datové proudy NTFS mohou či nemusí být převedeny, podle zvoleného cílového formátu archivu a nastavení komprese.
  3. Obsahují-li archivy zvláštní druhy dat, jako např. odkazy či verze souborů, nemusí se konverze zdařit.
  4. Při převodu extrahuje WinRAR každý původní archiv do dočasné složky. Pro úspěch převodu je proto nutno mít zde dostatek volného místa.

zpět