Syntaxe příkazového řádku


Příkazy WinRARu je možné provádět i přímo z příkazového řádku. Obecná syntaxe příkazu je přitom následující:

WinRAR <příkaz> -<přepínač1> -< přepínač N> <archiv> <soubory...> <@seznamy...> <cílová_cesta\>

příkaz Kombinace písmen, označující funkci, kterou má WinRAR provést. Seznam všech příkazů WinRARu naleznete zde.
přepínač Přepínače, blíže určující či modifikující operaci, např. sílu komprese, typ archivu atd. Seznam všech přepínačů WinRARu naleznete zde.
archiv Jméno archivu, který má být zpracován.
soubory Jméno(a) souborů ke zpracování.
seznamy Jméno souboru, obsahujícího seznam jmen souborů ke zpracování.

Seznamy jsou textové soubory, obsahující jména souborů a složek, které mají být v příkazu zpracovány. Jména by v tomto souboru měla začínat hned z kraje řádku. Je možné používat zde komentáře, začínající znaky ”//”. Můžete například vytvořit soubor backup.lst s následujícím obsahem:

c:\work\doc\*.txt//zálohovat textové dokumenty
c:\work\image\*.bmp//zálohovat obrázky
c:\work\misc

a následně spustit příkaz:

winrar a backup @backup.lst

Ve stejném příkazu můžete použít i jména souborů společně se seznamy.

cílová_cesta Použita pouze u příkazů e a x, určuje cestu, kam mají být soubory extrahovány. Pokud cílová cesta neexistuje, bude vytvořena.

Poznámky

a) nejsou-li uvedeny soubory ani seznamy, předpokládá se *.* a WinRAR zpracuje všechny soubory

b) není-li při vytváření archivu uvedena jeho přípona, použije WinRAR výchozí formát archivu, uvedený ve výchozím kompresním profilu. Toto nastavení můžete obejít zadáním přípony .rar nebo .zip

Není-li přípona archivu uvedena při extrakci, předpokládá WinRAR předponu .rar, takže zástupný znak * má význam "všechny archivy s příponou .rar". Potřebujete-li zpracovat všechny archivy bez přípony, použijte masku *. - pro výběr všech souborů slouží maska *.* - všechny soubory s jakoukoliv příponou. Zástupné znaky lze použít při zadávání archivů ke zpracování u většiny operací, například extrakce či test archivu, ne však při archivaci a mazání.

c) Přepínače, uvedené v příkazovém řádku, jsou nadřazeny odpovídajícím nastavením v konfiguraci

d) Pro příkazy c, e, s, t, rr, k a x lze ve jménech archivů používat masky (wildcards), což umožňuje zpracovat jedním příkazem více archivů. Zadáte-li navíc přepínač -r , budou archivy vyhledávány i v podsložkách

e) některé příkazy a přepínače jsou použitelné pouze u RAR archivů, některé pro RAR i ZIP a některé u všech formátů archivů. Toto závisí na funkcích, podporovaných jednotlivými formáty archivů

f) příkazy a přepínače nerozlišují malá a velká písmena, můžete je tedy psát oběma způsoby

Příklady

  1. přidat složku "c:\nejnovejsi data" do archivu Informace.rar

    WinRAR a Informace.rar "c:\nejnovejsi data"

  2. extrahovat archiv Informace.rar do složky d:\data

    WinRAR x Informace.rar d:\data\

zpět