Příkaz RR[N] - vložit záznam pro opravu dat


Do archivu typu RAR může být volitelně přidána redundantní informace pro obnovu archivu - tzv. záznam pro opravu dat. Tento záznam mírně zvětší velikost archivu, pomůže však opravit soubory v archivu v případě jeho poškození selháním disku či jinou ztrátou dat, pokud rozsah poškození nepřesáhne určité meze. Opravu poškozeného archivu lze vyvolat příkazem "r". Formát ZIP záznam pro opravu dat nepodporuje.

Archivy ve formátech RAR 4.x a RAR 5.0 používají odlišné struktury záznamů pro opravu dat a opravných algoritmů.

Záznam pro opravu dat formátu RAR 4.x je založen na algoritmu XOR. Velikost záznamu pro opravu dat lze zadat jako počet záchranných sektorů, nebo jako procentní podíl velikosti archivu. Pro nastavení velikosti tohoto záznamu počtem sektorů zadejte číselný údaj přímo za 'rr', např. 'rr1000' pro záznam o velikosti 1000 sektorů. Procentní údaj je třeba doplnit písmenem 'p' nebo znakem '%',jako například 'rr5p' nebo 'rr5%' pro velikost 5% z velikosti archivu. V dávkových souborech Windows (přípony .bat a .cmd) je třeba znak procenta zdvojit na 'rr5%%', protože samotný znak procenta je v těchto souborech považován za začátek označení proměnné. Zde se může ukázat jako pohodlnější využít možnosti zápisu se znakem 'p'.

Záchranné sektory ve formátu RAR 4.x mají velikost 512 bytů. Je-li poškozená oblast souvislá, umožní každý takový sektor obnovu 512 bytů poškozených dat. V případě vícenásobného poškození může tato hodnota být nižší. Nejvyšší možný počet záchranných sektorů je 524288.

Velikost záznamu pro opravu dat ve verzi 4.x lze přibližně popsat jako <velikost archivu>/256 + <počet záchranných sektorů>*512 bytů.

Záznam pro opravu dat formátu RAR 5.0 používá Reed-Solomonovy opravné kódy. Schopnost opravy dat je u těchto kódů zhruba stejná, jako u formátu RAR 4.x, lze obnovit mírně méně dat, než je velikost opravného kódu. V případě více poškozených oblastí však jsou tyto kódy výrazně účinnější.

RAR 5.0 nepoužívá záchranné sektory pevné velikosti a velikost celkového záznamu pro opravu dat lze tedy zadat pouze jako procento z celkové velikosti archivu. I číselný údaj bez modifikátoru '%' nebo 'p' je interpretován jako procentní podíl, takže údaje 'rr5' a 'rr5p' oba znamenají stejnou hodnotu 5%. Z důvodu nutnosti jistých režijních údajů je výsledný záznam o málo větší, než by odpovídalo zadané procentní hodnotě. Tento rozdíl je u malých archivů mírně větší.

Záznam pro opravu dat formátu RAR 5.0 nemůže být větší, než je velikost archivu, jako parametr tedy nelze použít vyšší hodnot, než 100%. Se vzrůstající velikostí záznamu pro opravu dat se zároveň zpomaluje vytváření a oprava archivu.

Oba druhy záznamu pro opravu dat - verze 4.x i 5.0 - pracují nejúčinněji, když data v poškozeném archivu nejsou fyzicky posunuta. Kopírujete-li archiv z poškozeného nosiče pomocí specializovaného softwaru nebo máte-li při kopírování možnost nechat poškozená/chybějící data vyplnit nulovými či jinými náhradními daty, je vhodné tuto možnost využít, protože tímto postupem budou zachovány pozice původních dat. Záznam pro opravu dat však je možno využít i v případě zcela chybějících či naopak chybně vložených bloků dat omezené velikosti. I v tomto případě pracuje záznam pro opravu dat verze RAR 5.0 účinněji, než RAR 4.x a dokáže obnovit rozsáhlejší poškození.

Použijete-li příkaz 'rr' bez údaje o velikosti záznamu, bude WinRARem vytvořen záznam o velikosti 3% rozsahu archivu.

Tento příkaz je řádkovým ekvivalentem příkazu správy archivu Ochránit archiv před poškozením.

Příklady

  1. přidat do archivu zaloha záznam pro opravu dat o výchozí velikosti 3%

    WinRAR rr zaloha

  2. přidat do archivu obrazky záznam pro opravu dat o velikosti 5% z celkové velikosti archivu

    WinRAR rr5p obrazky

zpět