Ochrana archivů před poškozením


Archivní formát RAR podporuje zvláštní typ redundantních dat, zvaných záznam pro opravu dat (recovery record). Přidání této informace do archivu jej sice zvětší, umožňuje ale opravu archivu v případě jeho fyzického poškození například chybou na datovém médiu či jiným druhem ztráty dat. Tento způsob opravy dat je však možný pouze do jistého stupně poškození archivu. Opravu dat lze spustit příkazem Opravit archiv. Formát ZIP použití záznamu pro opravu dat nepodporuje.

Ve WinRARu lze tuto informaci do archivu vložit použitím volby "Vložit záznam pro opravu dat" v dialogu Jméno a parametry archivu. Jinou možností je nastavit tuto volbu ve standardním kompresním profilu. V takovém případě bude tento záznam do archivů přidáván automaticky při jakékoliv modifikaci.

Přejete-li si tuto funkci použít při volání z příkazovém řádku, seznamte se prosím s přepínačem -rr[N] a příkazem "rr[N]", které k tomuto účelu slouží.

Záznam pro opravu dat ve formátu RAR 5.0 používá Reed-Solomonovy kódy pro opravu chyb. Jejich schopnost opravy souvisle poškozených dat je zhruba stejná jako ve verzi RAR 4.x, přičemž lze opravit mírně více dat, než činí velikost záznamu pro opravu dat. V porovnání s verzí 4.x jsou však výrazně účinnější při opravě více poškozených oblastí.

Ve verzi RAR 4.x se záznam pro opravu dat skládá z 512 bytových sektorů a může obsahovat nejvýše 524288 takových sektorů. Jeho užitečná velikost a schopnost opravy dat je tedy omezena ma nejvýše 256 MB. V případě formátu RAR 5.0 může záznam pro opravu dat dosahovat až velikosti archivu samotného.

Velikost záznamu pro opravu dat - jako procento velikosti archivu - lze určit na kartě Pokročilé v dialogu "Jméno a parametry archivu". Tuto velikost lze zadat i přímo v  příkazu Ochránit archiv před poškozením. Čím je záznam pro opravu dat větší, tím větší množství dat umožňuje při poškození opravit, zároveň ale zvyšuje velikost archivu a zpomaluje práci s ním. Hodnota mezi 3 - 10% velikosti archivu je obvykle rozumnou volbou. Záznam pro opravu dat obsahuje kromě vlastních dat i další interní informace a jeho velikost se proto od zvolené procentní hodnoty do jisté míry liší. U menších archivů je tento rozdíl výraznější.

Pro opravu poškozeného archivu obsahujícího záznam pro opravu dat lze v grafickém rozhraní WinRARu použít příkaz "Opravit". V příkazovém řádku použijte příkaz "r". Opravený archiv bude mít jméno fixed.jmeno_archivu.rar, kde jmeno_archivu je původní jméno archivu. Pokud poškozený archiv neobsahuje záznam pro opravu nebo nebylo možno opravu provést kvůli velkým poškozením, je provedena druhá fáze. V této fázi je rekonstruována pouze struktura archivu, ne samotná data souborů. I když nebude možné opravit poškozené soubory, u kterých selže kontrola CRC, budou zachráněny alespoň nepoškozené soubory z archivu, které nebyly dosažitelné z důvodu poškozené struktury archivu. Tato možnost je použitelná pouze pro archivy, které nejsou typu solid. U šifrovaných archivů se šifrovanými názvy souborů se tento stupeň opravy neprovádí - tyto archivy lze opravit pouze s použitím záznamu pro opravu dat.

Po dokončení druhé fáze opravy bude výsledný archiv uložen do souboru s názvem rebuilt.jmenoarch.rar, kde jmenoarch je původní jméno archivu.

Záznam pro opravu dat ve verzi RAR 5.0 je odolnější proti poškození záznamu samotného a dokáže využít i částečně poškozená data pro obnovu. Příkaz "Opravit archiv" však není schopen opravit poškozené bloky záznamu pro opravu dat - obnovují se pouze data archivovaných souborů. Po úspěšné opravě archivu je proto třeba záznam pro opravu dat pro obnovené soubory znovu vytvořit.

Oba druhy záznamu pro opravu dat - verze 4.x i 5.0 - pracují nejúčinněji, když data v poškozeném archivu nejsou fyzicky posunuta. Kopírujete-li archiv z poškozeného nosiče pomocí specializovaného softwaru nebo máte-li při kopírování možnost nechat poškozená/chybějící data vyplnit nulovými či jinými náhradními daty, je vhodné tuto možnost využít, protože tímto postupem budou zachovány pozice původních dat. Záznam pro opravu dat však je možno využít i v případě zcela chybějících či naopak chybně vložených bloků dat omezené velikosti. I v tomto případě pracuje záznam pro opravu dat verze RAR 5.0 účinněji, než RAR 4.x a dokáže obnovit rozsáhlejší poškození.

zpět