Dialog Jméno a parametry archivu: karta Soubory


Zpracovat soubory

Jména souborů, které mají být zpracovány. Toto pole je automaticky naplněno jmény vybraných souborů, v případě potřeby je zde však můžete změnit ručně, nebo po stisknutí tlačítka ”Připojit” vybrat další soubory, které chcete do seznamu přidat.

Můžete používat i masky souborů. V takovém případě bude WinRAR soubory hledat v aktuální složce a všech jejích podsložkách. Lze použít i několik masek oddělených mezerou; obsahuje-li maska znak mezery, je třeba tuto masku umístit do uvozovek. Můžete například zadat:

*.txt *.doc "sada 1.*"

pro zpracování všech souborů s příponami .txt a .doc a souborů odpovídajících masce "sada 1.*".

Vyloučit tyto soubory

Masky a jména souborů, které mají být ze zpracování vyloučeny. Masky je možno použít jak v cestě, tak ve jméně souboru. Lze použít i několik masek oddělených mezerou; obsahuje-li maska znak mezery, je třeba tuto masku umístit do uvozovek. Můžete například zadat:

c:\temp\info.txt *.bak *.tmp *\temp

pro vynechání souborů .bak, .tmp, složek “temp“ a všech souborů ve složkách “temp“ při archivaci. Vzory můžete buďto zadávat ručně, nebo přidávat tlačítkem ”Přidat”.

Obsahuje-li zadaná maska zástupné znaky, bude aplikována rekurzivně – na aktuální složku a její podsložky. Masky bez zástupných znaků rekurzivní nejsou. Potřebujete-li tedy např. masku “soubor“ aplikovat i na podsložky, je nutno ji zadat ve tvaru “*\soubor“, nebo, pokud potřebujete vyloučit pouze soubor na známé cestě, lze tuto cestu zadat ve tvaru “cesta\soubor“.

Uložit tyto soubory bez komprese

Masky souborů, které se mají do archivu uložit bez komprese. Tato volba může být užitečná k zamezení pokusu o kompresi souborů, které již komprimovány jsou a jejichž komprese by pouze zabírala čas. Budou-li takové soubory rovnou uloženy bez komprese, lze při kompresi dosáhnout úspory času bez znatelného zhoršení komprese. Lze použít i několik masek oddělených mezerou; obsahuje-li maska znak mezery, je třeba tuto masku umístit do uvozovek. Můžete například zadat

*.rar *.zip *.jpg *.gif *.mpg

Cesty souborů

Zde můžete zvolit způsob, jakým budou do archivu ukládány cesty souborů v archivu. Cesty je možné ukládat jako relativní, což je standardní režim, plné bez písmene disku a prvního zpětného lomítka, pouze jména souborů bez cest, nebo plné cesty souborů, včetně písmenného označení disku.

Při ukládání relativních cest bude z cesty odstraněna aktuální pracovní složka WinRARu. U cest zadaných v poli "Zpracovat soubory" bude odstraněna základní složka až po první oddělovač cest, podobně jako při použití přepínače -ep1.

Poslední možnost, ”Neukládat cesty”, je nutno používat opatrně, protože je možné uložit tak do archivu více souborů se stejným jménem bez možnosti jejich rozlišení při hromadné extrakci (vzájemně se přepíší).

Zvolíte-li uložení celých cest souborů, včetně písmenného označení disku, nahradí WinRAR oddělovač písmene disku (dvojtečka) znakem podtržítka “_“. Při extrakci se stejným nastavením (volba "Extrahovat absolutní cesty " na kartě "Pokročilá nastavení" v dialogu extrakce) potom změní podtržítko zpět na dvojtečku a zapíše soubory do původních složek na příslušných discích. Více informací o výhodách a nebezpečích použití tohoto způsobu uložení cest naleznete v popisu přepínače -ep3, který je ekvivalentem obou zmíněných voleb – jak pro kompresi, tak pro extrakci.

Uložit každý soubor do zvláštního archivu

Zaškrtnete-li tuto volbu, bude každý vybraný soubor a složka uložen do zvláštního archivu. Zadané jméno archivu je v takovém případě použito jenom jako cílová cesta a pokud se nejedná o složku, je koncové jméno souboru ignorováno. Archivy jsou potom pojmenovány podle původních souborů.

Zdvojené přípony archivů

Tato volba mění způsob, jak jsou při funkci "Uložit každý soubor do zvláštního archivu" vytvářeny názvy archivů. Je-li tato volba aktivována, bude přípona archivu přidána k celému názvu původního souboru včetně přípony a výsledný archiv bude mít název "nazev_souboru.prip.rar". Bez aktivace této volby bude přípona původního souboru nahrazena příponou "rar". K vytvoření zdvojené přípony názvu archivu však může dojít i bez aktivace této volby v případě, že dva archivované soubory nacházející se ve stejné složce mají stejné názvy a liší se pouze v příponě.

Archivy v podsložkách

Při archivaci pomocí funkce "Uložit každý soubor do zvláštního archivu" a této volby budou každý do zvláštního archivu zkomprimovány i soubory ve vybraných složkách. V opačném případě, bez této volby, bude do jednoho archivu zkomprimován vždy celý obsah vybrané složky.

Odeslat archiv e-mailem na adresu [<adresa>] [a poté odstranit]

Tato volba umožní připojit hotový archiv jako přílohu k nové e-mailové zprávě. Abyste mohli tuto funkci použít, je nutné mít nainstalován e-mailový program podporující rozhraní MAPI (většina moderních e-mailových programů toto rozhraní podporuje). Nezadáte-li zde cílovou adresu, adresa nebude WinRARem vyplněna a bude potřeba ji zadat ve vašem a-mailovém programu. Je možné zadat i více adres, oddělených čárkami. Zaškrtnete-li navíc volbu "a poté odstranit", bude archiv po úspěšném předání e-mailovému programu vymazán.

zpět