Dialog Cíl a volby extrakce: karta Pokročilá nastavení

  Na této kartě lze provést následující nastavení:

  Čas souborů

  Nastavit čas vytvoření/poslední modifikace/posledního přístupu k souboru

  Souborové systémy Windows udržují ke každému souboru tři časové údaje – čas vytvoření souboru, čas poslední modifikace a posledního přístupu k souboru. WinRAR běžně ukládá pouze standardní údaj o poslední modifikaci, nastavením příslušných voleb na kartě Čas v dialogu Jméno a parametry archivu lze způsob zacházení s těmito poli podrobně ovládat. Například při vytváření záloh může být vhodné mít uloženo více časových údajů. Aby byly v archivu uložené údaje při extrakci u souborů obnoveny, je třeba provést odpovídající nastavení na kartě "Pokročilá nastavení" v dialogu extrakce. Dostupnost těchto nastavení se liší podle typu archivu - jednotlivá nastavení nemusejí být dostupná ve všech formátech archivů.

  Atributy

  Odstranit atribut "Archivovat"

  Odstraní atribut "Archivovat" u extrahovaných souborů. Tato volba je vhodná pro účely zálohování.

  Nastavit bezpečnostní údaje souboru

  Tato volba má smysl pouze při práci se souborovým systémem NTFS. Umožňuje nastavit u extrahovaných souborů údaje o vlastníku souboru, jeho skupině a přístupových právech k souboru. Předpokladem je, že tyto údaje byly při archivaci do archivu uloženy, což lze nastavit položkou "Uložit bezpečnostní údaje souboru" na kartě Pokročilé v dialogu archivace. K plnému využití této funkce je třeba mít v systému odpovídající práva. Zpracování těchto bezpečnostních dat se může nepříznivě projevit na rychlosti archivace, je tedy vhodné zvážit, zda je využití této funkce opravdu potřeba. Pro domácí uživatele nemá zpracování těchto dat většinou smysl.

  Tato vlastnost je podporována pouze u archivů ve formátu RAR.

  Nastavit atribut "Komprimován"

  Tato volba umožní nastavení hodnoty tohoto atributu tak – jak byla při archivaci uložena – při extrakci souborů na souborový systém NTFS. Tento atribut je při archivaci uložen vždy když je dostupný, jeho obnovení při extrakci však proběhne pouze při zapnutí této volby.

  Tato funkce je podporována pouze u archivů ve formátu RAR.

  Cesty

  Extrahovat relativní cesty

  Toto je standardní nastavení WinRARu. Extrahované soubory budou v cílové složce uloženy do stejné struktury složek, jaká se nachází v archivu od aktuální složky níže. Aktuální složka a složky, nacházející se v archivu nad ní, budou při extrakci vynechány. Pokud se například nacházíte v archivu ve složce "Zaloha\Data" a extrahujete složku "Obrazky", nebude v cílové složce vytvořena složka "Zaloha\Data\Obrazky", ale pouze "Obrazky" a její případné podsložky.

  Extrahovat úplné cesty

  V tomto režimu extrahuje WinRAR do cílové složky úplnou cestu, ve které jsou soubory v archivu uloženy - na rozdíl od režimu "Extrahovat relativní cesty" bez ohledu na složku, ve které se v archivu nacházíte.

  Neextrahovat cesty

  Při této volbě budou všechny soubory z archivu extrahovány přímo do cílové zadané složky, cesty uložené v archivu budou ignorovány. Pozor, pokud se v archivu v různých složkách vyskytují soubory se stejným jménem, ztratí se v tomto režimu jejich rozlišení a dříve extrahované soubory budou pozdějšími přepsány.

  Neextrahovat cesty

  Je-li tato volba zapnuta, budou vybrané soubory extrahovány z archivu do cílové složky bez struktury, uložené v archivu.

  Extrahovat absolutní cesty

  Byl-li archiv vytvořen s použitím volby "Použít plnou cestu souborů, včetně písmenného označení disku" (na kartě Soubory v dialogu nastavení archivu, lze touto volbou extrahovat soubory do jejich původních složek na příslušných discích. Tuto volbu je třeba používat velmi opatrně a pouze u archivů, u kterých si jste jisti, že neobsahují škodlivá data. Více informací o výhodách a nebezpečích tohoto způsobu uložení cest naleznete v popisu přepínače -ep3, který je ekvivalentem obou zmíněných voleb – jak pro kompresi, tak pro extrakci. Tato funkce je dostupná pouze pro archivy typu RAR a ZIP.

  Odstranit archiv po extrakci

  Nikdy

  Zdrojový archiv nebude po extrakci odstraněn.

  Po potvrzení uživatelem

  Dotázat se po extrakci uživatele, zda má být zdrojový archiv odstraněn.

  Vždy

  Smazat po extrakci zdrojový archiv – bez dalšího potvrzení či upozornění.

  Ke smazání archivu dojde jen v případě, že byly extrahovány všechny jeho soubory a operace proběhla bez chyb. Bude-li takto extrahován dělený archiv, budou následně smazány všechny jeho díly.

  Svou volbu u tohoto přepínače můžete použitím tlačítka "Uložit nastavení" na kartě Obecné dialogu extrakce uložit jako standardní nastavení, takže bude platit pro všechny následující operace, včetně operací spuštěných z příkazového řádku či kontextového menu Windows. Používejte však mazání extrahovaného archivu velmi opatrně – především volbu “Vždy“, neboť při neúmyslné či neočekávané aplikaci může vést k neplánovanému smazání cenného archivu.

  Různé

  Extrakce na pozadí

  Po započetí extrakce bude WinRAR minimalizován do ikony v panelu úloh.

  Počkat při aktivních předchozích instancích WinRARu

  Při aktivaci této volby počká WinRAR před spuštěním extrakce na dokončení či pozastavení operací archivace, modifikace archivu a extrakce v dříve spuštěných instancích WinRARu. Běží-li více operací s archivy zároveň, mohou spolu soupeřit o přístup k disku apod. a ztrácet tím na efektivitě. Potřebujete-li například při dávkovém zpracování dat spustit více operaci zároveň, ale přejete si, aby proběhly jedna po druhé, můžete využít právě této volby.

  Pokud stisknete tlačítko “Pokračovat“ v čekajícím okně WinRARu, dokončí tato instance WinRARu svou operaci bez ohledu na běžící předchozí instance.

  Tato volba není podporována pro archivy ve formátu 7z.

  Povolit absolutní cesty v symbolických odkazech

  Je-li toto pole deaktivováno, vynechá WinRAR při extrakci symbolické odkazy, odkazující vně cílové složky extrakce či s absolutní cestou, velkým počtem sekvencí ".." v cíli odkazu, či jinými potenciálně nebezpečnými parametry odkazu. Protože odkazy na cíle mimo cílovou složku extrakce mohou představovat bezpečnostní riziko, je vhodné tuto volbu aktivovat pouze při extrakci důvěryhodných archivů, například vlastních záloh.

  Odkazy považované WinRARem za bezpečné nejsou tímto nastavením dotčeny a budou extrahovány jako obvykle.

  Povolit potenciálně nekompatibilní názvy souborů

  V souborovém systému NTFS jsou povoleny názvy souborů končící mezerou či tečkou, mnoho programů v systému Windows však s takovými soubory nedokáže správně pracovat. Není-li tato volba aktivována, odstraňuje WinRAR při extrakci koncové mezery a tečky z názvů extrahovaných souborů.

  zpět

   
  Copyright © 2006-2008 by Jozef Mlich