Dialog nastavení Volba cest


Tento dialog můžete aktivovat příkazem "Nastavení…" v nabídce Možnosti a volbou karty "Nastavení cest". Dále je popsán obsah tohoto dialogu.

Složka pro dočasné soubory

Tuto složku WinRAR používá k ukládání dočasných souborů, používaných v průběhu operace. Ponecháte-li toto pole prázdné, budou dočasné soubory v závislosti na druhu operace vytvářeny v aktuální složce, nebo dočasné složce Windows.

Ve výchozím stavu je zde nastavena dočasná složka Windows. Pokud jste hodnotu změnili a přejete si vrátit ji na výchozí nastavení, můžete namísto názvu složky vložit text %temp%. WinRAR tuto hodnotu expanduje na cestu k dočasné složce Windows.

Složka pro extrahované soubory/Používat pouze u výměnných disků

Při práci s pevnými disky je obecně nejefektivnější vytvořit pracovní archiv přímo v aktuální složce. U pomalých, zejména externích disků však může být výhodnější archiv vytvořit v dočasné složce na pevném disku a teprve hotový archiv zkopírovat na cílové médium. Toho lze dosáhnout nastavením Složky pro dočasné soubory a aktivací této volby.

Kladný vliv takového způsobu práce se soubory se projeví pouze u operací, které nějakým způsobem modifikují archiv. Ostatní operace, pro které by toto žádnou výhodu nepřineslo, toto nastavení ignorují.

Po spuštění/Počáteční složka

Zde můžete zadat složku, který bude nastaven při každém spuštění WinRARu. Tato cesta však bude použita pouze tehdy, je-li vypnuta volba Použít poslední pracovní složku.

Počáteční složka/Použít poslední pracovní složku

Pokud je tato volba zapnuta, vždy, když spustíte WinRAR bez parametrů, bude jako pracovní nastavena ta složka, ve které jste s WinRARem naposledy pracovali.

Výchozí složka pro archivy

Pokud při archivaci nezadáte cílovou složku pro vytvoření archivu a v poli "Výchozí složka pro archivy" je nastavena platná cesta, bude archiv vytvořen ve zde uvedené složce. Nastavíte-li například v tomto poli cestu na Plochu Windows, objeví se vytvořený archiv na Ploše.

Pokud je toto pole prázdné a jméno archivu neobsahuje úplnou cestu, budou archivy vytvářeny ve stejných složkách jako archivované soubory.

Přepínač -cfg- zadaný z příkazového řádku deaktivuje většinu nastavení WinRARu, včetně výchozí složky pro archivy.

Výchozí složka pro extrahované soubory

Zde můžete zadat jméno složky, která bude použita jako základ při vytváření cílové cesty u příkazů Extrahovat soubory bez ptaní a Extrahovat do určené složky. U těchto příkazů totiž WinRAR cílovou cestu vytváří spojením základní složky a názvu archivu. Potom může být například velmi pohodlné zadat zde cestu na Plochu Windows, kde potom extrahovaná data ihned pohodlně uvidíte.

Toto nastavení - na rozdíl od nastavení standardní složky pro archivy - nemá žádný účinek v režimu příkazového řádku. V kontextových nabídkách jej lze využít u příkazu "Extrahovat soubory...".

Připojit jméno archivu k cestě

Pokud tuto volbu zapnete, bude při extrakci souborů k cílové cestě (standardní či zvolené v dialogu Cíl a volby extrakce) přidáno i jméno souboru zdrojového archivu.

Potlačit přebytečné složky v cílové cestě

Tato volba se projeví pouze při extrakci souborů z archivu pomocí jeho kontextové nabídky, je-li vybrán pouze jediný archiv, který ve své kořenové složce obsahuje pouze jedinou složku a žádné soubory a je extrahován příkazem "Extrahovat do CilovaSlozka\", ("CilovaSlozka" je název cílové složky navržený WinRARem podle názvu archivu). Platí-li všechny uvedené podmínky a tato volba je zatržena, odstraní WinRAR při extrakci automaticky navrženou složku "CilovaSlozka" z cesty extrahovaných souborů.

Pokud například archiv Obrazky.rar, jehož všechny soubory jsou obsaženy ve složce "Vzorky", z kontextové nabídky extrahujete příkazem "Extrahovat do Obrazky\", byl by obsah archivu standardně extrahován do složky "Obrazky\Vzorky", přičemž ve složce "Obrazky" by se nenacházely žádné žádné jiné soubory, než složka "Vzorky". Je-li tato volba zaškrtnuta, budou soubory extrahovány pouze do složky "Samples". Tím se zamezí vytvoření jedné - většinou nepotřebné - úrovně složek.

Když je tato volba aktivována, musí WinRAR před extrakcí archivu analyzovat jeho strukturu, což se může projevit malou prodlevou na začátku extrakce. V extrakčním příkazu kontextové nabídky se navíc bude stále zobrazovat název automaticky generované složky, i když tato bude při extrakci vynechána. Zobrazení skutečného názvu složky, které je třeba zjistit z archivu, by si vyžádalo další analýzu archivu a způsobilo další potenciálně nežádoucí a velmi rušivou prodlevu mezi stiskem pravého tlačítka myši a zobrazením kontextové nabídky.

zpět