Příkaz "Zobrazit informace"


Tento příkaz je dostupný jak v režimu správy souborů, tak v režimu správy archivu. Příkaz spustíte položkou "Zobrazit informace" z nabídky Nástroje, stisknutím tlačítka "Informace" na nástrojové liště nebo klávesovou zkratkou Alt+I.

Význam tohoto dialogu se liší podle režimu, ve kterém jej spustíte. V režimu správy souborů zobrazuje informace o obsahu vybraných souborů a složek, jejich celkovou velikost, celkový počet souborů a podsložek a počet obsažených archivů. Pro urychlení prohledávání jsou zde archivy rozlišovány pouze podle přípony souboru, takže archivy s jinou příponou, například samorozbalovací zde započítány nejsou. Prohledávání souborů může trvat poměrně dlouho – pokud si ale přejete, můžete dialog kdykoliv zavřít.

Prostor na disku je souborům přidělován po blocích jisté předem dané velikosti. Tyto alokační bloky se nazývají clustery a jejich velikost se liší podle fyzických charakteristik diskového zařízení. Pokud například má váš disk bloky o velikosti 4096 bytů a vy vytvoříte soubor o velikosti 1 byte, bude na disku ve skutečnosti obsazeno celých 4096 bytů. Pro lepší přehled o diskovém prostoru, který vaše soubory skutečně zabírají a úspoře, které můžete dosáhnout jejich kompresí, zobrazuje tento dialog informaci o tom, jaká je aktuální velikost alokačního bloku a prostor zabíraný vašimi soubory – včetně nevyužitých konců alokačních bloků a velikost tohoto nevyužitého zabraného prostoru.

Jakmile je prohledávání souborů dokončeno, můžete tlačítkem "Odhadnout" provést odhad předpokládané účinnosti komprese vybraných souborů. Tento odhad je založen na stupni komprese "Normální" a předpokládá, že pevný disk počítače je rychlý a čas potřebný pro čtení a zápis dat na disk je zanedbatelný. Odhad je prováděn velmi zběžně a nelze od něj očekávat přesné výsledky. Přesto může být užitečný pro posouzení, zda se vyplatí investovat čas do komprese daných souborů. Nastavíte-li položku ”Provádět automaticky”, bude se tento odhad při příštích otevřeních dialogu provádět ihned automaticky, bez nutnosti spouštět jej tlačítkem "Odhadnout".

Po skončení prohledávání se také lze přepnout na další karty v tomto dialogu a nastavit různé vlastnosti archivů, jako komentář, SFX modul, záznam pro opravu dat atd. Je možné aplikovat změny na všechny RAR a ZIP archivy, které budou ve vybraných souborech nalezeny. Na rozdíl od fáze prohledávání, při této operaci jsou do zpracování zahrnuty i samorozbalovací archivy. Při použití této funkce je třeba dbát velké opatrnosti, neboť může najednou změnit parametry stovek či tisíců archivů. Funkce jako tato je sice velmi užitečná, při nesprávném použití však může napáchat velké škody.

V režimu správy archivů – aktivujete-li dialog buďto uvnitř archivu, nebo vně s pouze jedním vybraným archivem - se zobrazí následující informace o tomto archivu:

 • jméno archivu (v názvu dialogu)
 • typ (solid, SFX, dělený) a formát (RAR, ZIP, CAB, ARJ, LZH aj.) archivu. Všechny tyto parametry jsou vyjádřeny jedním řádkem v horní části dialogu

U dělených RAR archivů vytvořených WinRARem 3.40 a novějšími je zde obsažena i informace o pořadí dílu v archivu, což je užitečné zejména tehdy, pokud došlo ke ztrátě původních jmen souborů a je potřeba zjistit jejich správné pořadí.

 • nejnižší verzi archivačního programu, nutnou k extrakci archivu. U některých archivních formátů, jako například ZIPX, může toto pole obsahovat i označení použitého kompresního algoritmu.
 • operační systém, pod kterým byl archiv vytvořen
 • celkový počet souborů a složek v archivu
 • celkovou originální a komprimovanou velikost souborů
 • celkový kompresní poměr
 • velikost samorozbalovacího modulu nebo 0, pokud archiv není SFX
 • obsahuje-li archiv komentář
 • obsahuje-li archiv šifrované soubory
 • je-li archiv zamčený nebo ne
 • největší rozsah poškozené oblasti, kterou je možné v nejlepším případě opravit pomocí záznamu pro opravu dat, pokud archiv tento záznam obsahuje
 • maximální velikost slovníku, použitou u některého souboru v archivu

Pokud archiv obsahuje komentář, je zobrazen další dialog s tímto komentářem.

Stejně jako v režimu správy souborů je zde možné přepnout se na ostatní karty tohoto dialogu a měnit výše uvedená nastavení, v tomto případě však s účinností pouze pro aktuální archiv. Potřebujete-li bližší vysvětlení k některé položce, stačí stisknout tlačítko "Nápověda".

zpět