Dialog nastavení Prohlížeč


Tento dialog můžete aktivovat příkazem "Nastavení…" v nabídce Možnosti a volbou karty "Prohlížeč". Obsah tohoto dialogu je dále popsán.

Typ prohlížeče

Nastaví standardní akci při stisku klávesy Enter na jméně souboru:

Interní prohlížeč Použít interní prohlížeč WinRARu
Externí prohlížeč Použít externí prohlížeč. Je potřeba nastavit jméno tohoto prohlížeče v položce "Externí prohlížeč"
Přidružená aplikace Standardní prohlížeč Windows pro daný typ souboru
Dotázat se Při každém stisku klávesy Enter se zobrazí dialog s dotazem, jaký typ prohlížeče se má použít

Tato nastavení jsou však v jistých případech pro určité typy souborů ignorována. V režimu správy souborů) jsou to WinRARem podporované archivy a spustitelné soubory. Zde se WinRAR při stisknutí Enter vždy pokouší archivy otevírat a spustitelné soubory spouštět. V režimu správy archivu nemá toto nastavení význam pro typy souborů, uvedené v nastavení “Extrahovat celý archiv před spuštěním následujících typů souborů“. V takovém případě bude celý archiv nejdříve extrahován do dočasné složky a v té pak bude zvolený soubor spuštěn či otevřen. Poté WinRAR počká na jeho ukončení, v případě potřeby nabídne aktualizaci obsahu archivu a celý dočasnou složku i s celým jejím obsahem vymaže. Takto poskytuje WinRAR pohodlnou cestu, jak instalovat programy přímo z archivů či prohlížet soubory, k jejichž správnému zobrazení jsou potřeba i ostatní soubory z archivu (např. dokumenty v HTML).

Na rozdíl od Enter, příkaz Zobrazit soubor vždy otevře soubor v interním prohlížeči WinRARu.

Interní prohlížeč/Autodetekovat kódování textu

Je-li tato volba aktivní, pokusí se WinRAR automaticky identifikovat kódování souboru jako text systému Windows (ANSI) či DOS (OEM), Unicode UTF-8 nebo UTF-16 little endian. Není-li automaticky zvolené kódování správné, lze je u již otevřených souborů změnit pomocí položek "Znaková sada..." v nabídce "Zobrazení" interního prohlížeče.

Interní prohlížeč/Používat existující okno

Je-li tato volba vypnuta, otevře WinRAR pro každý zobrazovaný soubor zvláštní okno interního prohlížeče. Pokud je volba zapnuta, je používáno již otevřené okno, takže je otevřeno stále jen jedno.

Interní prohlížeč/Zalamování textu

Přepíná mezi režimem zalamování dlouhých řádků a jejich horizontálního posunu. Tato volba ovlivní pouze nová okna prohlížeče, okna, která jsou již otevřena si ponechají původní chování.

Extrahovat celý archiv před spuštěním následujících typů souborů

Zde můžete zadat přípony souborů, které ke svému běhu či pro správné zobrazení obvykle vyžadují přístup i k ostatním souborům z archivu. Když je pak takový soubor dvojitým kliknutím či stiskem klávesy Enter spuštěn přímo z archivu, extrahuje WinRAR do dočasné složky nejen tento soubor, ale obsah celého archivu – a až poté soubor spustí. Typickými zástupci této skupiny souborů jsou programy (zvláště instalátory) a HTML dokumenty – a právě tyto dva typy souborů jsou v tomto poli ve výchozím stavu uvedeny, pod příponami *.exe *.htm *.html.

Při otevírání zde uvedených typů souborů ignoruje WinRAR nastavení "Typ prohlížeče" a otevírá je vždy s použitím prohlížeče, který jim je přiřazen v prostředí Windows.

Ignorovat změny v extrahovaných souborech následujících typů

WinRAR standardně hlídá, zda prohlížeč změnil některý z extrahovaných souborů nebo vytvořil nový a navrhne v takovém případě aktualizovat změněné soubory v archivu či přidat nově vytvořené soubory. Pomocí této funkce lze toto chování v případě potřeby potlačit. Do textového pole lze vložit jednu či více masek souborů, jejichž změny v extrahovaných archivech nemá WinRAR sledovat a při vytvoření či změněně je přidávat do archivu.

Vložením masek *.doc *.txt budou změny v prohlížených souborech s příponami .doc a .txt ignorovány a soubory nebudou v archivu aktualizovány. Použitím masky * lze tuto kontrolu vyřadit z funkce zcela.

Masky v tomto poli mohou být i složitější - dvojitým zpětným lomítkem lze například označit jméno archivu: archiv\\soubor. Součástí masky může být i cesta ke složce, která má být vynechána z kontroly. Při zadání hodnotu tohoto pole lze používat i systémové proměnné. Bez zadání cesty ke složce nebo k archivu bude maska aplikována na všechny archivy či soubory.

Hodnota *.rar\\*.txt například označuje všechny soubory typu .txt v archivech typu RAR, zatímco *\\temp\* nebo jednoduše temp\* ovlivní všechny soubory ve složce s názvem 'temp', nacházející se v archivu. Zadáním hodnoty %temp%\*\\* nebo %temp%\*\\ zamezí aktualizaci jakýchkoliv archivů v dočasné složce Windows.

Externí prohlížeč

Je-li aktivována volba "Po stisknutí klávesy Enter zobrazit v externím prohlížeči, je třeba v tomto poli určit program, který má být použit jako externí prohlížeč. Jméno souboru k zobrazení bude prohlížeči předáno jako jediný parametr.

zpět