Dialog nastavení Seznam souborů


Tento dialog můžete aktivovat příkazem "Nastavení…" v nabídce Možnosti a volbou karty "Seznam souborů". Dále jsou popsána nastavení, která jsou v tomto dialogu dostupná.

Typ seznamu (Stručný nebo Detailní)

Dostupné hodnoty jsou buďto Stručný (několik sloupců souborů, jsou zobrazeny pouze ikony a názvy souborů), nebo Detailní (jeden sloupec, navíc informace o velikosti, datu a typu u každého souboru). Výchozí nastavení je Detailní.

Možnosti/Zobrazovat mřížku

Zobrazí seznam souborů jako tabulku s mřížkou.

Možnosti/Výběr celého řádku

Při výběru řádku bude řádek označen po celé délce, ne jenom sloupec se jménem.

Možnosti/Zaškrtávací pole

Zobrazí zaškrtávací pole, která budou použita pro výběr položek v seznamu. Tato volba je dostupná ve Windows Vista a novějších.

Soubory/Zobrazit archivy jako první

Způsobí, že archivy budou v seznamu souborů zobrazeny před všemi ostatními soubory, bez ohledu na použitý způsob řazení.

Soubory/Barevně zvýraznit šifrované a komprimované soubory na NTFS

Po zaškrtnutí této volby bude WinRAR soubory s nastaveným atributem "Komprimován" nebo "Šifrován" zobrazovat v odlišné barvě, stejně jako v Průzkumníku – ve výchozím nastavební modrou barvou pro komprimované a zelenou pro šifrované soubory. Tyto atributy však lze rozlišovat pouze v souborovém systému NTFS.

Soubory/Spojit obsah všech dílů archivu

Je-li tato volba zapnuta a vy ve WinRARu otevřete první díl archivu, pokusí se WinRAR načíst a zobrazit obsah všech dalších dílů tohoto archivu, které jsou dostupné ve stejné složce. Namísto obsahu prvního dílu potom uvidíte obsah celého archivu najednou.

Soubory/Zobrazovat sekundy

Touto volbou lze zapnout zobrazování sekund v údajích o čase souborů. Není-li tato volba aktivována, zobrazuje WinRAR údaje o čase s přesností na minuty.

Soubory/Zobrazovat přesnou velikost souborů

Je-li tato volba zapnuta, budou velikosti souborů zobrazeny v bytech. Je-li vypnuta, budou velikosti souborů zobrazeny zaokrouhlené jednotkách jako KB nebo MB. Malé velikosti souborů mohou být v obou případech zobrazeny v bytech. Toto nastavení se může projevit i na jiných místech programu, například celkové velikosti a velikosti vybraných souborů ve stavovém řádku WinRARu.

Soubory/Sloupce...

V připojeném dialogu lze nastavit, které sloupce mají být zobrazeny v seznamu souborů v režimech správy souborů a archivů.

Soubory/Nastavit písmo…

Stisknutím tohoto tlačítka lze zvolit písmo, které bude použito v seznamu souborů a stromě složek.

Výběr

Zde můžete voli různé druhy výběru souborů pomocí myši. Pokud si přejete vybírat soubory ve stylu internetových prohlížečů, zvolte "Otevřít položku jedním kliknutím". V tomto případě můžete navíc zvolit, jak si přejete podtrhávat názvy souborů. Výchozím chováním WinRARu je "Otevřít položku dvojitým kliknutím".

zpět