Dialog Jméno a parametry archivu: karta Pokročilé


Uložit bezpečnostní údaje souboru

Tato volba má význam pouze na souborovém systému NTFS u archivů ve formátu RAR. Umožňuje uložit do archivu s každým souborem i informaci o jeho vlastníku, skupině, přístupových právech a časech vytvoření, přístupu a modifikace. Aby však WinRAR mohl tyto informace zjistit, musíte mít v systému příslušná oprávnění. Zpracovávání bezpečnostních dat může snížit rychlost archivace, zapínejte proto tuto volbu jen pokud dobře rozumíte jejímu významu a opravdu ji potřebujete, pro běžné použití není ve většině případů potřeba.

Uložit datové proudy souboru

Tato volba má význam pouze v souborovém systému NTFS a umožňuje uložit do archivu zvláštní datové proudy asociované se souborem v tomto souborovém systému. Tuto volbu je vhodné aktivovat, pokud pracujete s programy, které těchto datových proudů využívají. Datové proudy nebudou uloženy při zpracování souborů v NTFS šifrovaných.

Tato volba je podporována pouze u RAR archivů.

Symbolické odkazy a spojovací body souborového systému NTFS budou v archivu uloženy jako odkazy, nebude tedy archivován obsah takových souborů a složek. Takové prvky archivu budou při extrakci opět obnoveny jako odkazy či spojovací body (reparse points). Pro správné vytvoření odkazů při extrakci může být nutné spustit WinRAR s oprávněními správce. Symbolické odkazy, odkazující vně cílové složky extrakce, s absolutní cílovou cestou, velkým počtem sekvencí ".." v cílové cestě odkazu, či jinými potenciálně nebezpečnými parametry odkazu mohou představovat bezpečnostní hrozbu a budou extrahovány pouze tehdy, je-li aktivována volba "Povolit absolutní cesty v symbolických odkazech" na kartě Pokročilá nastavení v dialogu Cíl a volby extrakce, či zadán přepínač -ola.

Tato volba je podporována pouze u archivů ve formátu RAR 5.0.

Obsahují-li soubory k archivaci v souborovém systému NTFS několik pevných odkazů na stejný soubor, bude první takový soubor uložen celý, včetně obsahu, a všechny další pevné odkazy v archivu jako odkazy na tento první soubor. Při extrakci budou tyto odkazy opět vytvořeny jako pevné odkazy na první extrahovaný soubor.

Aby byla možná opětovná extrakce takto uložených souborů, nesmí být zmíněný první soubor z archivu odstraněn, ani přejmenován. Je-li první soubor v archivu změněn, budou ostatní odkazy po extrakci také odkazovat na tento změněný obsah. Pro správnou extrakci odkazů je rovněž třeba, aby byl spolu s odkazy extrahován i první soubor.

Tato volba je podporována pouze u archivů ve formátu RAR 5.0.

Archivace na pozadí

Po započetí archivace minimalizuje WinRAR do ikony v panelu programů.

Pauza před každým novým dílem archivu

Potvrzení před vytvořením nebo extrakcí dalšího dílu archivu požaduje WinRAR standardně pouze při práci s vyměnitelným médiem (například disketou). Při použití tohoto přepínače se WinRAR bude na souhlas s vytvořením dalšího dílu archivu uživatele dotazovat vždy. Tato funkce může být užitečná například tehdy, pokud je na cílovém disku omezený volný prostor a vy potřebujete každý nový hotový díl uložit na jiné médium.

Tato funkce je dostupná pouze pro archivy typu RAR.

Starý styl pojmenování dělených archivů

Standardně jsou části děleného archivu RARu pojmenovány podle schematu 'jmeno_dilu.partNNN.rar', kde NNN je pořadové číslo dílu. Použitím této volby lze u archivů ve formátu RAR 4.x přepnout na starší styl pojmenování, založený na číslování dílů archivu v příponě, používaný ve starších verzích RARu. V takovém případě má první díl archivu příponu .rar (příp. .exe u SFX) a ostatní díly jsou číslovány .r00 až .r99. Archivy RAR 5.0 tuto volbu a styl pojmenování nepodporují.

Vytvořit záchranné segmenty

Tato volba je dostupná pouze tehdy, vytváříte-li dělený archiv typu RAR. Při jejím použití je třeba zvolit počet záchranných segmentů, které mají být vytvořeny. Za číselný údaj můžete připojit znak procenta. V takovém případě bude počet záchranných segmentů roven zadanému procentuálnímu podílu z celkového počtu dílu archivu (zaokrouhlenému na celé číslo). Každý záchranný segment potom umožní rekonstrukci právě jednoho chybějícího dílu archivu. Více o této funkci se dozvíte v této kapitole.

Archivace na pozadí

Po započetí archivace minimalizuje WinRAR do ikony v panelu programů.

Počkat při aktivních předchozích instancích WinRARu

Při aktivaci této volby počká WinRAR před spuštěním extrakce na dokončení či pozastavení operací archivace, modifikace archivu či extrakce v dříve spuštěných instancích WinRARu. Běží-li více operací s archivy zároveň, mohou tyto soupeřit o přístup k disku apod. a ztratit tím na efektivitě. Potřebujete-li například při dávkovém zpracování dat spustit více operaci zároveň, ale přejete si, aby tyto operace proběhly postupně místo zároveň, můžete použít toto nastavení.

Pokud stisknete tlačítko “Pokračovat“ v čekajícím okně WinRARu, dokončí tato instance WinRARu svou operaci bez ohledu na běžící předchozí instance.

Záznam pro opravu dat

Velikost záznamu pro opravu dat v procentech celkové velikosti archivu. Větší záznam pro opravu dat umožňuje opravit rozsáhlejší poškození, zvětšuje však také archiv a zpomaluje jeho vytváření, změny a opravu. Pravděpodobná optimální velikost tohoto záznamu leží mezi 3-10% Zde nastavená hodnota bude použita pouze tehdy, pokud jste na kartě Obecné v tomto dialogu zvolili položku "Vložit záznam pro opravu dat". Hodnotu tohoto pole nelze nastavit na 0. Nepřejete-li si do archivu vložit záznam pro opravu, deaktivujte volbu "Vložit záznam pro opravu dat".

Komprese

Otevře dialog Pokročilá nastavení komprese, ve kterém můžete změnit nastavení jednotlivých modulů kompresního algoritmu RARu. Nesprávná kombinace těchto nastavení může silně zhoršit výkon a účinnost komprese, proto je znát jejich význam a používat je s rozvahou.

Nastavení SFX

Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí dialog "Pokročilá nastavení SFX", ve kterém můžete zvolit samorozbalovací (SFX) modul a nastavit mnoho volitelných parametrů SFX modulu, jako například cílovou složku nebo titulek okna SFX modulu. Tyto parametry však mají význam pouze u GUI SFX modulů pro systém Windows (Default.SFX a ZIP.SFX). Jiné moduly, jako konzolové či pro jiné systémy než Windows, je nepodporují. Tlačítko "Možnosti SFX" je dostupné pouze tehdy, jestliže jste na kartě Obecné v tomto dialogu zvolili položku "Vytvořit SFX archiv".

Protože jsou příkazy pro SFX modul uloženy v komentáři archivu, je možné vybrané možnosti SFX uložit v profilu komprese.

Po dokončení

Touto volbou lze nastavit restartování, vypnutí, uspání či hibernaci počítače po dokončení operace. Příslušné funkce musejí být podporovány operačním systémem.

zpět