Dialog nastavení Obecné


Tento dialog můžete aktivovat příkazem "Nastavení…" v nabídce Možnosti a volbou karty "Obecné". Dále je popsán obsah tohoto dialogu.

Systém/Nízká priorita

Tento parametr používá WinRAR k regulaci spotřebovávaného výkonu ve víceúlohových operačních systémech. Výchozí hodnota tohoto nastavení je obvykle ta nejvýhodnější a většinou není potřeba ji měnit. Pokud však často používáte WinRAR na pozadí během práce s jinými aplikacemi, může být vhodné prioritu WinRARu snížit.

Systém/vlákna

Zde lze určit, kolik vláken procesoru bude využívat kompresní a jiné moduly WinRARu. Ač se WinRAR snaží toto nastavení respektovat, může počet využívaných vláken tuto hodnotu příležitostně překročit.

Výchozí nastavení je zpravidla optimální hodnotou, můžete ji ale například snížit, pokud si přejete, aby WinRAR využíval méně výpočetního výkonu počítače. Snížení hodnoty však může vést ke zhoršení výkonu WinRARu.

Historie/Zaznamenávat historii archivů

WinRAR standardně uchovává seznam několika naposledy otevřených archivů a pro snazší opětný přístup nabízí v  nabídce Soubor. Pokud si ale - například z bezpečnostních důvodů - nepřejete historii archivů uchovávat, můžete ji touto volbou deaktivovat.

Je-li tato volba aktivována, zaznamená WinRAR otevírané archivy i v seznamu naposledy otevřených dokumentů systému Windows. Je-li nastavení "Zaznamenávat historii archivů" vypnuto, závisí přítomnost WinRARem otevíraných archivů v seznamu naposledy otevřených dokumentů na verzi a nastavení systému Windows.

Historie/Používat historii v dialozích

Některá vstupní pole v mnoha dialozích WinRARu dokáží zaznamenávat a později nabízet dříve zadané hodnoty. Toto umožňuje jednodušší a rychlejší zadávání hodnot, které se častěji opakují – jako jména souborů, cílová cesta atd. Tato funkce sice může šetřit čas uživatele, v prostředí, kde stejný počítač používá více uživatelů, však může být z bezpečnostního hlediska sporná. Pokud tedy sdílíte počítač s více lidmi a chcete zachovat vyšší úroveň soukromí a bezpečnosti, můžete ji zde vypnout.

Nástrojová lišta/Výběr velikosti tlačítek

V této nabídce lze zvolit z několika možných velikostí tlačítek na nástrojové liště. Tato volba je dostupná jen ve standardním vzhledu WinRARu.

Nástrojová lišta/Zobrazovat text tlačítek

Zde je možné nastavit, zda se u tlačítek zobrazí i jejich textový popis.

Nástrojová lišta/Uzamknout lišty

Zabrání přesunu či změně velikosti tlačítkových lišt. Takové nastavení může být výhodné například tehdy, když už jste si pozice lišt upravili podle svých potřeb a chcete zabránit jejich náhodné změně.

Nástrojová lišta/Vybrat lišty…

Zobrazí dialog, který umožňuje zapnout či vypnout hlavní nástrojovou lištu, malou přídavnou lištu s tlačítkem ”O úroveň výše” a lištu s adresou, zobrazující cestu či informace o archivu.

Nástrojová lišta/Vybrat tlačítka…

Funkce "Vybrat tlačítka..." Vám umožní v dialogu zvolit, která tlačítka WinRARu si přejete na panelu nástrojů zobrazit a která ne.

Rozhraní /Při startu spustit průvodce

Je-li tato volba zapnuta, hned po WinRARu se spustí Průvodce jeho prostředím.

Rozhraní/Používat zvuky

Povolí WinRARu dávat zvuková znamení při výskytu chyb nebo po dokončení dlouhých operací.

Rozhraní/Zobrazovat komentář archivu

Zobrazí okno komentáře, pokud právě otevřený archiv obsahuje komentář.

Rozhraní/Používat existující okno

Při otevření archivu příkazem "WinRAR <jméno_archivu>" nebo kliknutím na ikoně archivu bude, v případě, že již je WinRAR spuštěn, archiv otevřen v tomto okně. Je-li tato volba vypnuta, bude vždy vytvořeno nové okno WinRARu.

Rozhraní/Zobrazit okno vždy na popředí

Zobrazí okno WinRARu nad okny všech ostatních programů, bude tedy vždy viditelné. Tuto volbu můžete s výhodou použít například tehdy, pokud máte v plánu častěji přetahovat soubory do WinRARu pomocí myši (operace ”drag and drop”).

Rozhraní/Zobrazit v záhlaví okna úplnou cestu

Zobrazí v záhlaví okna WinRARu úplnou cestu k právě otevřené složce či archivu.

Rozhraní/Použít systémový ukazatel průběhu

Tímto nastavením lze zvolit vzhled ukazatele průběhu operace, který se zobrazuje při kompresi či extrakci. Zaškrtnete-li jej, použije WinRAR namísto své vlastní verze systémovou verzi těchto ukazatelů. Aktivovat tuto volbu tuto možnost může být zvláště výhodné ve Windows Vista a pozdějších verzích, které disponují systémovými ukazateli průběhu impozantního vzhledu. Mějte však na paměti, že systémové ukazatele průběhu disponují pouze jednou barvou stupnice a není s nimi tedy možné ukazovat v jednom ukazateli jak průběh operace, tak dosažený kompresní poměr, jak je to zvykem u ukazatele WinRARu.
Dosažený kompresní poměr bude však v každém případě v číselné formě zobrazen ve vlastním řádku dialogu průběhu operace.

Rozhraní/Zobrazit průběh v panelu úloh

Je-li tato volba aktivována, zobrazí se průběh aktuální operace prostřednictvím ikony WinRARu v Panelu úloh systému Windows. Tato funkce je dostupná od verze Windows 7 - ve starších verzích Windows je i tato položka nastavení neaktivní.

Zaznamenávání chyb/Zaznamenávat chyby do souboru

Povolíte-li tuto volbu, budou všechny chyby a zprávy o chybách v archivech zaznamenávány do souboru rar.log ve složce %APPDATA%\WinRAR. Tato volba je dostupná až po registraci. Obsah záznamů lze zobrazit příkazem "Zobrazit soubor záznamů…" v nabídce Možnosti.

Zaznamenávání chyb/Omezit max. velikost souboru na <nnn>kB

Umožní omezit maximální velikost souboru rar.log, vytvářeného WinRARem. Minimální povolená hodnota je 50kB.

zpět