Dialog Jméno a parametry archivu: karta Obecné


Karta obsahuje následující položky:

Jméno cílového archivu

Jméno archivu můžete buď zadat ručně nebo jej pomocí tlačítka "Procházet" nalézt v seznamu souborů. Zadané jméno může obsahovat plnou cestu k souboru, včetně písmene disku.

tlačítko "Profily..."

Po stisknutí tohoto tlačítka se otevře nabídku, pomocí kterého můžete vytvořit nový, spravovat nebo aktivovat existující profily komprese. Profily komprese umožňují rychle načíst dříve uložená nastavení komprese nebo stanovit výchozí hodnoty nastavení tohoto dialogu. WinRAR poskytuje několik předdefinovaných profilů, optimalizovaných pro vytváření příloh elektronické pošty, zálohování souborů a jiné operace. Název aktivního profilu se zobrazuje nad tlačítkem "Profily...". Více informací najdete v kapitole Profily komprese.

Formát archivu (RAR, RAR4, ZIP)

Volba formátu nového archivu. Zde lze zvolit, zda má RAR použít nejnovější formát RAR 5.0, starší formát kompatibilní s WinRARem 4.x, nebo ZIP k vytvoření archivu typu ZIP. V závislosti na zvoleném formátu budou některé volby, které tento formát nepodporuje, nedostupné. Při aktualizaci existujícího archivu je tato volba bez významu a bude použit formát stávajícího archivu.

Kompresní metoda

Volba kompresní metody dle požadované úrovně komprese. K dispozici jsou kompresní metody "Bez komprese", "Nejrychlejší", "Rychlá", "Normální", "Dobrá" a "Nejlepší". Metoda "Bez komprese" uloží soubory do archivu nejrychleji a bez jakékoliv komprese. Ostatní metody, "Rychlá" až "Nejlepší", poskytují vždy vyšší kompresi za cenu nižší rychlosti.

Velikost slovníku

Kompresní slovník je oblast paměti, kde WinRAR při kompresi ukládá a vyhledává opakující se úseky dat. Větší kompresní slovník zpravidla umožňuje lepší kompresi velkých souborů, zvláště při použití solid komprese, zároveň ale snižuje rychlost a zvyšuje paměťové nároky komprese.

Nejvyšší možná velikost slovníku pro formát RAR 4.x je 4 MB. Formát RAR 5.0 umožňuje použití slovníků o velikosti až 1 GB v 64 bitové verzi WinRARu a až 256 MB ve verzi 32 bitové (až 128 MB ve Windows XP x86). Dekomprese má nižší paměťové nároky, než komprese, takže jak 32, tak 64 bitová verze jsou schopny extrahovat archivy s libovolnou velikostí slovníku, pokud použitý počítač disponuje alespoň takovým množstvím paměti. Kompresní slovník formátu ZIP má pevnou velikost 32 KB.

Je-li souhrnná velikost všech souborů, komprimovaných do solid archivu nebo velikost největšího souboru při kompresi do běžného typu archivu alespoň o polovinu menší, než velikost kompresního slovníku, může WinRAR automaticky zmenšit kompresní slovník a tím snížit paměťové nároky komprese bez snížení její účinnosti.

Velikost dílů archivu, v poli "Rozdělit archiv po ..."

Přejete-li si vytvořit dělený archiv, zvolte zde požadovanou velikost jednotlivého dílu archivu. V rozbalovacím seznamu napravo od hodnoty můžete zvolit jednotky pro jednodušší zadávání velikosti. V tomto seznamu se nacházejí jednotky "B" - byty, "KB" - kilobyty, "MB" - megabyty a GB - gigabyty.

Velikost lze zadávat i v desetinných číslech s použitím oddělovače desetinných míst, nastaveného v národních nastaveních Windows.

Jednotky lze zadat i přímo v poli velikosti použitím následujících identifikátorů: malé 'k' pro kilobyty (násobky 1024 bytů), velké 'K' pro tisíce bytů. Podobně 'm' - megabyty, 'M' miliony bytů a 'g' - gigabyty a 'G' miliardy bytů. Identifikátory 'KB', 'MB' a 'GB' vždy znamenají kilo-, mega- a gigabyty bez ohledu na velikost písmen.

V rozbalovacím seznamu, přidruženém k poli pro zadání velikosti, se pro rychlý výběr nacházejí dříve zvolené, předdefinované a uživatelem definované velikosti archivu. Uživatelem definované velikosti lze měnit v dialogu Předvolené velikosti dílů archivu, dostupném po stisku tlačítka "Předvolené velikosti dílů… " v dialogu nastavení Komprese.

Při vytváření archivů typu RAR na výměnných médiích lze s výhodou použít volbu "Autodetekce", která pro každý díl zvolí maximální možnou velikost podle cílového média.

Způsob aktualizace:

  • Přidat a nahradit soubory (výchozí) Vždy nahradí případné existující soubory v archivu, dosud neexistující soubory vždy do archivu přidá.
  • Přidat a aktualizovat soubory Nahradí existující soubory v archivu pouze tehdy, jsou-li nově vkládané soubory novější. Nové soubory vždy do archivu přidá.
  • Pouze aktualizovat existující soubory Nahradí existující soubory v archivu pouze tehdy, jsou-li nově vkládané soubory novější. Soubory, které dosud v archivu nejsou, nebudou přidány.
  • Synchronizovat obsah archivu Nahradí existující soubory v archivu pouze tehdy, jsou-li nově vkládané soubory novější. Nové soubory vždy do archivu přidá. Soubory, které jsou přítomny v archivu, ale nejsou mezi vkládanými soubory, budou z archivu odstraněny. Tato operace se může zdát velmi podobná jako vytvoření nového archivu. Je zde však jedna výjimkou: pokud nebyly od poslední aktualizace žádné soubory změněny, není nutno je archivovat a operace proběhne mnohem rychleji.

Vymazat soubory po archivaci

Po úspěšné archivaci vymaže zdrojové soubory

Vytvořit SFX archiv

Vytvoří samorozbalovací archiv (spustitelný .EXE soubor), který je možné extrahovat bez použití dalších programů. Na kartě Pokročilé v tomto dialogu můžete zvolit typ SFX modulu a nastavit několik jiných parametrů SFX, jako například výchozí cílovou cestu.

Vytvořit solid archiv

Vytvoří solid archiv. Tato metoda umožní obvykle vyšší kompresní poměr, má však i jisté nevýhody. Její podrobnější popis najdete v kapitole solid archivy.

Vložit záznam pro opravu dat

Přidá do archivu záznam pro opravu dat, který může pomoci při opravě archivu v případě jeho fyzického poškození. Na kartě Pokročilé v tomto dialogu je možné zadat velikost tohoto záznamu, standardní hodnota je 3% celkové velikosti archivu.

Otestovat archivované soubory

Po archivaci otestuje, zda archiv byl skutečně vytvořen v pořádku. Tato volba je zvláště užitečná, pokud jste zároveň zvolili "Vymazat soubory po archivaci", protože v tomto případě budou zdrojové soubory smazány pouze tehdy, proběhne-li test archivu bez chyb.

Zamknout archiv

Uzamčené archivy nelze WinRARem dále modifikovat, čímž lze například ochránit důležité archivy před nechtěnými změnami. Ochrana uzamčením archivu může být obzvláště výhodná při hromadném zpracování archivů.

Nastavit heslo

Zde můžete zadat heslo, které bude použito k šifrování archivovaných souborů. Toto heslo je platné pouze pro jedinou archivační operaci a je nadřazeno standardnímu heslu, nastavenému z nabídce Soubor. Je-li nastaveno výchozí heslo, bude po skončení této operace opět obnoveno. Stejně tak bude po této operaci opět odstraněno, pokud předtím pokud nastaveno nebylo.

zpět